Avgifter

Avgifter

Kommunale priser og avgifter

Arbeidsgiveravgift er en skatt som arbeidsgivere i både privat og offentlig sektor er pliktige til å betale av lønnskostnader. Arbeidsgiveravgiften i Norge skal bidra til å finansiere folketrygdens utgifter til for eksempel pensjon, sykepenger, arbeidsledighetstrygd mv. Den norske arbeidsgiveravgiften er regionalt differensiert, slik at avgiftssatsen avhenger av hvor bedriften er lokalisert.

Mangler du kid-nummer?

Lag kid-nummer selv på skatteetaten.no