Informasjon om eiendomsskatt i Råd

I 2010 innførte Råde kommune eiendomsskatt. Eiendomsskatten gjelder hele kommunen.

Takseringen

I 2010 innførte Råde kommune eiendomsskatt. Eiendomsskatten gjelder hele kommunen.

Eiendomsskatten skrives ut på grunnlag av skattetakst på eiendommen. Skattetaksten er den verdi som eiendommen fastsettes til jfr. Eigedomsskattelova § 8 A-2 (1)

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning,
brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»

Skattetaksten bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger. Alle eiendommer er besiktiget av autorisert takstmann. Det er kun foretatt en utvendig besiktigelse.

Saksgangen

Skattetaksten vedtas av skattetakstnemnda, som er oppnevnt av kommunestyret. 

Eiendomsskattelisten, som viser skattetaksten på alle eiendommer i kommunen, vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på Rådhuset og på kommunens hjemmeside i tre uker fra og med 1. februar hvert år.

Klage

Klage på fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. En klage på vedtaket må begrunnes skriftlig innen 6 (seks) uker fra 1. februar hvert år. Klagene behandles av overskattetakstnemnda som også er oppnevnt av kommunestyret.

Fakturering

Eiendomskatten vil bli fakturert sammen med kommunale avgifter og gebyrer.