Barnehagevedtekter


Vedtekter for Råde kommunes barnehager, revidert per august 2016

1.LOVER/RETNINGSLINJER
Råde kommunes barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager og de av Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinje, kommunale vedtekter og planer for den enkelte barnehage.
 
2. FORMÅL
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på de grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssy6n og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. 
Den skal bidra til trivsel og glede i liv og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
(Lov om barnehager § 1 Formål).
Rammeplan for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.
 
3. EIERFORHOLD OG RAMMER FOR DRIFTEN
Barnehagene eies av Råde kommune og er en del av oppvekstområdene Karlshus og Saltnes.
 
4. FORVALTNING
Utvalg for oppvekst og kultur er ansvarlig for forvaltningen av barnehagene.
Barnehagen skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Oppvekstområdene har 
felles samarbeidsutvalg for skole og barnehage. Barnehagene skal være representert med to representanter for de ansatte og to representanter for foreldrerådet.
Nærmere regler om samarbeidsutvalget og foreldrerådets oppgaver er gitt i departementets forskrifter til lov om barnehager.
Fast utvalg for oppvekst og kultur velger representanter til virksomhetenes  samarbeidsutvalg.
 
5. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL
Utvalg for oppvekst og kultur er godkjenningsinstans for nye barnehager.            Godkjenningsvedtaket skal bygge på en norm på 4 m ² netto leke- og
oppholdsareal pr. barn over 3 år  og  5,5 m² for barn under 3 år.  Ved spesielle forhold kan norm fravikes.
 
6. ÅPNINGSTIDER
Barnehagene har en åpningstid innenfor tidsrommet 06.30-17.30. Den
daglige åpningstiden skal ikke overstige 10 t/d. Åpningstiden innenfor 
dette intervallet avgjøres av samarbeidsutvalget.
Barnehagene er  stengt lørdager, jul- og nyttårsaften, samt fra kl 1200 onsdag før skjærtorsdag. I tillegg er stengt 5 dager per år i forbindelse med avvikling av planleggingsdager for personalet.
Barnehageåret starter 1. august og avsluttes 31. juli påfølgende år. 
 
7. FERIE
Førskolebarn skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. 3 av disse ukene skal være sammenhengende innenfor tidsrommet 1. juni – 31. august. Bestemmelsen kan fravikes dersom det foreligger anbefaling fra offentlig omsorgsapparat.
Barn som slutter ved barnehageårets utløp, må ha avviklet sammenhengende ferie innen utgangen av juli måned.
Innen utgangen av april måned må foreldre/foresatte gi melding til barnehagen om når ferie skal avvikles.
   
8. OPPHOLDSBETALING
Oppholdsbetaling fastsettes med grunnlag av årlig vedtak i Stortinget ang. maksimalgrense for et heldags ordinært barnehagetilbud. Betaling for kost kommer i tillegg. Kostpenger følger selvkostprinsippet.
Barnehageplassen betales etterskuddsvis med forfall den 20. i hver måned. Det betales for 11 mnd. pr. år.          
Ved sammenhengende fravær p.g.a. sykdom utover 1 mnd. kan det gis betalingsfri.
Legeattest må framvises.

Ved mislighold av 2 måneders betaling, mister man barnehageplassen. Barnets foreldre/foresatte vil bli gitt skriftlig varsel med dato for opphør.
8.1. Moderasjonsordninger
Råde kommune følger de nasjonale bestemmelser vedr. moderajonsordninger:
a. Søskenmoderasjon
Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for søsken nummer to og 50 prosent moderasjon for søsken nummer tre. Moderasjonen gis på laveste pris og gjelder også i de tilfelle der søskenpar ikke har plass i samme barnehage.
Det betales for det antall timer barnet har fått tilbud om.
b. Husholdninger med lav betalingsevne
Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt for barnehageopphold. I 2016 gjelder dette for husholdninger med inntekt lavere enn 486 750 kr.
C Gratis kjernetid
Gratis kjernetid på 20 timer per uke gjelder for 3,- 4- og 5åringer og  gis til familier med samlet inntekt lavere enn 417 000 kr.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid.
Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.
Hva hvis inntekten er endret fra foregående år?
Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende. Kommunen må opplyse foreldre om denne muligheten.
Dette kan bety at noen kan få rett til reduksjon i foreldrebetalingen eller gratis kjernetid i løpet av barnehageåret fordi husholdningens sammensetning endres. I slike tilfeller må kommunen ta imot søknader underveis i året, men i de fleste tilfeller fortsatt med selvangivelse som dokumentasjon.
 
9. OPPTAKSKRITERIER
Foresatte med barn bosatt i Råde kommune eller som skal flytte til kommunen med kjent adresse innen 1. august kan søke opptak i de kommunale barnehagene.
Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema etter forutgående kunngjøring i lokalpressen og kommunens hjemmesider. Opptak av barn skjer ved den respektive barnehage.
Barn som er tildelt barnehageplass, beholder denne fram til skolestart så      
sant ikke andre bestemmelser kommer til anvendelse.

Opptaket skjer etter en helhetsvurdering der følgende kriterier, i prioritet rekkefølge, legges til grunn:
 
1.      barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet
         vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd,
         jf.  lov om barnehager § 13. Dokumentasjon: skriftlig uttalelse fra sakkyndig instans
        med redegjørelse for barnets funksjonsvansker .For barn der det er fattet vedtak etter
       lov om barnevernstjenester, skal vedtaket dokumenteres.
 2.     barn med andre behov dokumentert av det offentlige omsorgsapparat 
 3.     barn som har ett år igjen til skolestart
 4.     barn over tre år med minoritetsspråklig bakgrunn
 5.      søsken
 6.      barn av spesielt unge foreldre (16-20 år)
 7.      ved ellers like forutsetninger legges barnets fødselsdato til grunn.. De eldste
          barna prioriteres først. Det skilles mellom barn over tre år og barn under tre år,
          avhengig av hvilke typer plasser som er ledige.
 
10. OPPSIGELSE
Skriftlig oppsigelse sendes den respektive barnehage. Oppsigelsesfristen er èn måned, regnet fra den 1. i påfølgende måned.
Har man akseptert tilbud om barnehageplass fra 1. august, kan plassen sies opp tidligst 31. juli i samme kalenderår, med unntak av ved flytting fra kommunen.

11. PERMISJON
Det kan søkes om permisjon fra barnehageplassen fra den 1. i måneden. Barnehagens styrer behandler søknaden på bakgrunn av barnegruppens sammensetning og mulighet for midlertidig å fylle plassen. Ved innvilgelse av permisjon må det betales for 1 måned fra den datoen søknaden er registrert innkommet.
Permisjon gis vanligvis ut barnehageåret. Permisjon gis ikke til nye barn som ikke har startet i barnehagen.

12. ANSVAR OG TILSYN
Kommunen har tilsynsansvar for barnehagene jf. Barnehageloven. Tilsynsplikten omfatter kontroll, informasjon og veiledning.

13. TAUSHETSPLIKT
Taushetsplikten er hjemlet i forvaltningsloven og lov om barnehager.

14. FORSIKRING
Barna er ulykkesforsikret gjennom kommunens forsikringsordning under aktiviteter i barnehagens regi.