Ordensreglement for skolene i Råde kommune

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I RÅDE KOMMUNE
vedtatt av fast utvalg for oppvekst og kultur 31.08.2011

Innledning

§ 1. Hjemmel

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringsloven) § 2 – 9.

I tillegg til dette kommunale ordensreglementet gis den enkelte skole myndighet til å utarbeide utfyllende skole-/klasseregler tilpasset de lokale forhold. Rektor fastsetter disse etter høring i skolens ulike organer. Ved eventuell motstrid er det kommunale ordensreglementet overordnet den enkelte skoles lokale regler.

§ 2. Formål

Rådeskolen skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og for å sikre at skolesamfunnet skal være en lærings- og arbeidsplass der alle trives og får muligheten til å gjøre en god jobb.

§ 3. Virkeområde

Ordensreglementet omfatter grunnskolen og SFO. Reglementet kan ikke fravikes.
Ordensreglementet gjelder for alle aktiviteter i skolens regi, uavhengig av sted.
Ordensreglementet gjelder også skoleveien.
 

Regler og konsekvenser ved regelbrudd

§ 4. Generell oppførsel

Som elev har du både rettigheter og plikter:

1. Du har krav på:

  • at alle behandler deg på en ordentlig måte
  • at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred
  • at du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging/mobbing
  • at du får et godt lærings- og skolemiljø
  • at lærere og ansatte griper inn og reagerer mot mobbing

2. Du har plikt til å:

  • behandle andre på en ordentlig måte
  • vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred
  • ikke plage, sjikanere eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt
  • arbeide for et godt lærings- og skolemiljø

3. Farlige gjenstander
Det er ikke tillatt å ta med eller bære kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade en selv eller andre.

4. Rusmidler
Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk (snus/skrå), alkohol, narkotika eller andre rusmidler.

5. Mobbing eller annen voldelig adferd
Mobbing, voldelig adferd eller trusler om vold skal ikke aksepteres i Rådeskolen.

5.1 Kjønnsrelatert trakassering
Forskjellsbehandling, fysisk eller psykisk angrep på grunn av kjønn er ikke tillatt.

5.2 Rasisme
Negative fordommer og generaliserende oppfatninger om etniske grupper, og diskriminering, dvs. nektelser av lik behandling på etnisk grunnlag, er ikke akseptabelt.

5.3 Religiøs trakassering
Negativ forskjellsbehandling eller mobbing i forhold til religiøs tilknytning er ikke tillatt.

6. Juks
Ved juks eller forsøk på juks i forbindelse med skolearbeid, kan rektor selv fastsette at arbeidet annulleres og/eller benytte annet refselstiltak. Ved juks i forbindelse med avvikling av eksamen, henvises til forskrift i Opplæringslovens § 4 – 30.

7. Symbolbruk
Det er ikke tillatt å bruke symboler for rusmidler eller noe som kan virke støtende, på klær, smykker, plakater o.lign.

8. Bruk av hodeplagg
Begrunnet i pedagogiske hensyn er bruk av plagg som helt eller delvis dekker elevens ansikt ikke tillatt.

9. Internett
Skolenes internettilgang skal som hovedregel bare brukes i undervisningsformål. Denne regelen er ikke til hinder for at skolens internettilgang kan være tilgjengelig for elever utenom den organiserte undervisningen.
Skolen skal ha nettvettregler og skal fastsette konsekvenser ved regelbrudd.

§ 5. Konsekvenser – tiltak ved brudd på ordensreglene

Alle konsekvenser ved regelbrudd skal være av en slik art at elevene forstår hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Eleven skal, hvis det er mulig, få anledning til å gjøre opp for seg.

Ved regelbrudd kan skolen:
a) gi muntlig/skriftlig advarsel
b) kontakte hjemmet og involvere foresatte
c) gi pålegg om oppgaver for å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging og lignende)
d) kreve tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler og/eller for å utføre pålagte oppgaver
e) beslaglegge ulovlige gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre
f) sette ned karakter i orden og/eller oppførsel dersom foresatte på forhånd er varslet
g) vise bort for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse. Foresatte skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen
h) ved gjentatte alvorlige brudd på reglementet vise eleven bort fra skolen for lenger tid enn resten av dagen (inntil 3 dager, gjelder kun for 8. – 10. trinn)
i) bytte klasse midlertidig eller permanent
j) i helt spesielle tilfeller kan kommunen vedta et midlertidig eller permanent skolebytte (Opplæringsloven § 8-1.)
k) sende en elev hjem fra skoletur (foresatte er ansvarlige for kostnader ved en hjemsendelse)
l) utestengning av enkeltelev fra spesielle arrangement og aktiviteter.

§ 6. Skade/hærverk

Ved skade eller hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter dette reglementet, også bli erstatningsansvarlig, Skadeerstatningslovens § 1-1: *Foresatte kan bli erstatningsansvarlige etter Skadeerstatningslovens § 1-2 for tiden inntil kr. 5.000,-. Eleven kan gis anledning til å utbedre skadene selv dersom dette anses hensiktsmessig.
* Det samme gjelder i skoletiden og arrangementer i skolens regi.

§ 7. Straffbare forhold

Straffbare forhold meldes til politiet.

§ 8. Fremgangsmåte ved vedtak og tiltak og sanksjoner

Eleven har alltid rett til å uttale seg til den som treffer avgjørelsen før det besluttes sanksjoner eller treffes vedtak som nevnt under § 9.

Ved alvorlige regelbrudd der det er aktuelt å beslutte sanksjoner som nevnt i § 5 punktene i, j, k og l, skal vedtak fattes etter Forvaltningslovens § 2 (enkeltvedtak). Elevens foresatte skal ha rett til å uttale seg før vedtak fattes.

Vedtaket kan påklages av foresatte etter Forvaltningslovens § 28. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt de foresatte har mottatt enkeltvedtaket, jf. Forvaltningsloven § 29. En eventuell klage kan rettes til skolen som har fattet enkeltvedtaket. Dersom skolen finner å ikke kunne omgjøre vedtaket, eller gi klager medhold, vil klagen bli sendt til kommunens klagenemnd som eventuelt videresender den til Fylkesmannen i Østfold. Fylkesmannen er endelig klageinstans.

§ 9. Kunngjøring

Reglementet for orden og oppførsel, både det kommunale og det lokale, gjøres kjent for elever, foreldre/foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse.