Beredskapsplan - overordnet

Beredskapsplanen er en overordnet plan for håndtering av uønskede hendelser utarbeidet i henhold til Forskrift om kommunal beredskapsplikt av 22.08.2011.

Råde kommune med hjelp fra Norconsult har utarbeidet en overordnet beredskapsplan. Planen legger særlig vekt på etablering av beredskapsledelsen i kommunen og informasjon/kommunikasjon med befolkningen. Planen inneholder i tillegg en handlingsplan med tiltakskort for hendelser.

Vedtatt 09.04.2015 (KS 012/15)

Operativ- og administrativ del

Planen er organisert i en operativ- og en administrativ del, hvor den operative delen skal tas i bruk i en akutt situasjon. Den administrative delen inneholder mer utfyllende informasjon knyttet til organiseringen av beredskap.

Hendelsene er basert på identifiserte farer fra den overordnede risiko- og
sårbarhetsanalysen for Mosseregionen.:
A. SVIKT I KRAFTFORSYNINGEN
B. SVIKT I KOMMUNALE IKT-SYSTEMER
C. SVIKT I VANNFORSYNINGEN
D. SKRED
E. FLOM
F. REGIONAL STORULYKKE
G. AKUTT FORURENSNING
H. ATOMHENDELSE
I. OMFATTENDE BRANN/ SKOGBRANN
J. EVAKUERING
K. BEFOLKNINGSVARSLING
L. VILJESHANDLINGER