Hva er "Vi i Råde"?

Vi i Råde er et holdnings og verdiskapende arbeid som skal fremme innovasjon og nye arbeidsmetoder i Råde kommune, fordi innbyggere og kommunen er gjensidig avhengig av hverandre i løsningen av framtidens oppgaver. Råde kommune ønsker innbyggerinvolvering for å finne gode og nye løsninger for kommunale tjenester.

Hva er Vi i Råde?

Vi i Råde er kommunens verdi og holdningsskapende arbeid, hvor slagordet er: «Snakker vi sammen, skaper vi sammen». Fra oppstart i 2020 har arbeidet først og fremst vært konsentrert om arbeidet internt i kommunen, og går i korthet ut på at alle fagområder og grupper som blir berørt av et prosjekt, skal involveres i beslutningsprosessen. Det er oppgaven som skal styre hvem som best kan være med på å løse den, selv om det vil involvere ulike avdelinger og fagområder. Avdelinger i kommunen må jobbe sammen på tvers av fagområder.

Nå jobbes det for å etablere «Vi i Råde»-tankegangen i alle eksterne prosesser, slik at kommunen kan jobbe tett sammen med innbyggerne og næringslivet om utvikling av kommunen. Vi i Råde handler om å snakke sammen, slik at gode løsninger blir til. Vi trenger dialog og tilbakemeldinger fra innbyggerne, for at Råde også i fremtiden skal være et godt sted å bo, besøke og være i.

Må tenke nytt for å møte morgendagens utfordringer

Kommunen opplever at det blir stadig større omfang av kommunale tjenester som skal løses og samtidig krav om ytterligere spesialiserte tjenester. For å opprettholde kvalitet og for å stå rustet til å møte morgendagens utfordringer må vi tenke nytt og finne nye løsninger for kommunalt arbeid.

Noen sentrale endringer som gjør at vi må tenke nytt og annerledes er blant annet:

  • Endret demografi
  • Teknologisk utvikling – digitalisering
  • Strammere økonomiske rammevilkår
  • Oppgavemengde, oppgavetyper og oppgaveportefølje
  • Større forventning til tjenestene
  • Nye kommunikasjonskanaler

Hvordan fungerer Vi i Råde?

Sentralt for Vi i Råde er å utvikle metoder for samhandling. Innbyggere skal involveres som likeverdige parter i store og små fellesskap. Alle virksomheter skal jobbe frem utfordringer der de ikke har gode løsninger per i dag. Vi skal ha søkelys på oppgaven, tenke nytt og involvere bredt både med tanke på fag, tjenestemottakere, tjenesteutøvere og øvrige interessenter.

Det skal være fokus på innbyggerinvolvering i alle sammenhenger der dette lar seg gjøre.

Artikkelliste