Kommundedelplan Idrett og friluftsliv 2017-2029

Målet med planarbeidet er at kommunen i samarbeid med ulike brukergrupper skal få en oversikt over behovene for anlegg og områder for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Det er disse behovene for framtidig utbygging som skal prioriteres og danne grunnlaget for bevilgninger og arealplanlegging de kommende år. I tillegg er formålet med planen at den skal motivere til et samarbeid om utarbeidelse av en mer helhetlig politikk for fysisk aktivitet i kommunen.

Kommunedelplanen for fysisk aktivitet i Råde skal bidra til å:

  • Gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for fysisk aktivitet.
  • Koordinere virksomheter innen idrett og friluftsliv.
  • Sikre arealer for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter og samordne behovene for disse.
  • Følge opp konsekvenser for arealer og anlegg ut fra rikspolitiske retningslinjer for barn og unge.
  • At universell utforming blir ivaretatt med hensyn til utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for fysisk aktivitet.
  • Bedre mulighetene for finansiering av utbygging.
  • Utvikle gode opplegg for drift og vedlikehold.
  • Avklare kommunens og organisasjonenes oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser ved utbygging og drift av anlegg og områder for fysisk aktivitet.
  • Informere planens lesere om idretts- og aktivitetstilbud. 

Kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2017 - 2029

Vedtatt 30.03.2017 (KS 013/17)
Kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2017 - 2029 med handlingsprogram 2017-2021  (PDF, 6 MB)