Kommunedelplan boligbyggeprogram 2009-2020

Intensjonen med boligbyggeprogrammet er å gi større forutsigbarhet i forhold til ønsket utbyggingstakt, tilrettelegging og geografisk fordeling av utbyggingen, og ikke minst hva dette betyr for sikring av tilstrekkelige kommunale tjenester, investeringsbehov i teknisk, sosial og grønn infrastruktur, og således for kommuneøkonomien/-budsjettene.

Kommunene forutsettes fra statlig hold å spille en sentral rolle i tomte- og boligforsyningen. Utarbeidelse av boligbyggeprogram, med fokus på både lokale boligpolitiske problemstillinger og en feltmessig utbyggingsplan, er et anbefalt virkemiddel i denne sammenheng. Kommunens boligbyggeprogram skal fastlegge hvor utbyggingen skal foregå til bestemt tidspunkt og volum.

Kommunedelplan boligbyggeprogram 2009-2020

Vedtatt 18.06.2009
Kommunedelplan boligbyggeprogram 2009-2020 (PDF, 2 MB)
Sakspapir med vedtak i Råde kommunestyre 18.06.09  (PDF, 57 kB)