Kommunedelplan for Karlshus 2005-2017

I Karlshusområdet skal menneskenes ønsker og behov settes i sentrum for utviklingen slik at området skaper trivsel og trygghet for beboere og andre brukere.

Framtidig utvikling skal tilrettelegges for å møte befolkningens behov for et godt bomiljø, attraktive og opplevelsesrike friluftsområder og et levedyktig næringsliv med gode arbeidsplasser.

Området skal utvikles i et langsiktig perspektiv slik at hensynet til jordbruksnæringen, kulturlandskap, kulturminner, miljø og eksisterende tettstedsutforming ivaretas ut fra helhetstekning og forutsigbarhet. Kvalitet og krav til estetikk skal prege den framtidige utviklingen av området. 

Kommunedelplan for Karlshusområdet 2005-2017

Vedtatt 25.08.05
Kommundelplan Karlshus (PDF, 3 MB) - Tekstdel med bestemmelser og retningslinjer
Kart (PDF, 2 MB)- kommunedelplan Karlshus
Grunnlagsdokument: Stedsanalyse Karlshus (PDF, 8 MB)