Kommunedelplan Saltnes 2007-2019

Arealene i Saltnesområdet skal planlegges og utnyttes med vekt på et godt leve- og oppvekstmiljø som hensyntar ”tålegrensen” for stedets kvaliteter knyttet til naturgrunnlag, friluftsliv, rekreasjon og historisk identitet.

 

De vedtatte arealstrategiene peker på å minske presset på gjenværende arealreserver og husholdere med disse slik at man kan ha et godt leve- og oppvekstmiljø i Saltnes.

Samtidig er det et viktig mål for kommunedelplanen og fremtidig detaljplanlegging å ivareta stedskarakteren og de kvaliteter Saltnes har som attraktivt boområde, dvs. de faktorer som i utgangspunktet har motivert folk for flytting til området.

Kommunedelplan for Saltnesområdet 2007-2019

Vedtatt 21.06.07

Kommunedelplan Saltnes (PDF, 2 MB) - Tekstdel med bestemmelser og retningslinjer 

Kart  (PDF, 3 MB)- kommunedelplan Saltnes

Grunnlagsdokument: Stedsanalyse Saltnesområdet (PDF, 3 MB)