Kommuneplan

Kommuneplanen styrer all planlegging i en kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen i Råde kommune og angår derfor alle som bor, jobber og lever i kommunen.

Figuren viser hvordan kommuneplanen henger sammen med hele det kommunale plansystemet.Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede plan. Den styrer all planlegging i kommunen, og setter også mål for Rådesamfunnets utvikling.

Kommuneplanen omfatter alle tjenesteområdene i kommunen og gjelder for hele Råde kommune. 

Formålet med en kommuneplan er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere.

 

Hva inneholder en kommuneplan?

Hvor skal vi ha grønne områder, hvordan planlegger vi for å oppnå god helse, hvordan samarbeider vi best med nabokommuner, hvordan skaper vi gode tettsteder, hvor skal busser, sykkelstier og turløyper gå, hvor skal vi bygge nye, gode boligområder og hvor høy skal vi bygge? Dette er kun noen av temaene som en kommuneplan gir svar på. 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel med kart og bestemmelser.

Samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er et viktig verktøy som skal brukes til å forme og gi retning for Rådesamfunnet i årene fremover. Planen beskriver utfordringer og fastsetter langsiktige mål og strategier. Den gir et grunnlag for alle planer, og skal være førende for alt arbeid vi gjør i kommunen. Samfunnsdelen skal bygge på FNs bærekraftsmål, og vise hvordan disse skal følges opp lokalt.

Kommuneplanens samfunnsdel 2020- 2037 ble vedtatt 11.06.2020.

Her kan du lese den nye samfunnsdelen (PDF, 17 MB)!

Arealdel

Arealdelen består av et plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse med konsekvensutredning. Arealdelen viser hvordan arealene i kommunen skal brukes og/eller vernes, og hvordan strategiene fra samfunnsdelen skal realiseres ved riktig lokalisering av tjenester og funksjoner. 

Arealdelen er en grovmasket plan som viser hvor vi skal bygge gode boligområder, næringsområder, veger og kollektivtransport, skoler, barnehager og andre tjenester. Den viser også hvor vi skal ha grønne områder som ikke skal bygges ut. Utbyggingsområder blir senere planlagt mer detaljert i reguleringsplaner.

Hvor lenge varer en kommuneplan?

Planen varer normalt i tolv år, men behandles vanligvis på nytt (det vil si at den rulleres) etter kommunevalget hvert fjerde år. 

Hvem lager kommuneplanen?

Kommuneplanen utarbeides av kommunen. Kommunestyret legger føringene for arbeidet og vedtar planen. Rådmannen leder det administrative arbeidet, og de ulike tjenesteområdene deltar og bidrar til en omforent plan.

Når starter arbeidet med kommuneplanen?

Arbeidet med kommuneplanen pågår kontinuerlig, men planprosessen til revisjonsarbeidet starter som regel opp etter kommunevalget. På den måten kan det nye kommunestyret styre kommunens utvikling i ønsket retning.

Samfunnsdelen for Råde kommune er vedtatt. Arealdelen er under utarbeidelse. Fram til ny arealdel er vedtatt gjelder arealdelen fra 2011.

Relevante lenker

Se gjeldende kommuneplan

Se gjeldende reguleringsplaner

Om kommunal planlegging

 

Artikler: 

Den 6. mai 2021 ble kommuneplanens arealdel behandlet i formannskapet i Råde. For å se vedtaket og møteprotokoll, trykk her (PDF, 384 kB).

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal.

Kommunestyret har i møte den 11. juni 2020 vedtatt kommuneplanens samfunnsdel.

Denne samfunnsdelen er en del av kommuneplanen for Råde kommune og skal gjelde i flere år fremover. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og skal omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.

Kontakt

Kine Marie Bangsund
Kommuneplanlegger - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Telefon 976 85 513