Kommuneplanens samfunnsdel er nå vedtatt

Kommunestyret har i møte den 11. juni 2020 vedtatt kommuneplanens samfunnsdel.

Denne samfunnsdelen er en del av kommuneplanen for Råde kommune og skal gjelde i flere år fremover. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og skal omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.

Samfunnsdelen

Den vedtatte samfunnsdelen kan lastes ned her:

Kommuneplan 2020-2037-samfunnsdel-vedtatt-11.06.20 (PDF, 17 MB)

Vedlegg:

 

Mål og strategier for fremtiden

Kommuneplanens samfunnsdel er basert på visjon Råde 2037, som ble vedtatt i 2013. Samfunnsdelen inneholder mål, delmål og strategier for satsingsområdene Leve hele livet i Råde, Attraktive Råde og Grønne Råde. Samfunnsdelen inneholder langsiktige areal- og transportstrategier som gir føringer for fremtidig arealbruk i kommuneplanens arealdel.

Tverrfaglig arbeid og medvirkning

Samfunnsdelen har blitt til gjennom et godt tverrfaglig arbeid med gode medvirkningsprosesser. Planen tar for seg mål og strategier som skal gjelde i lang tid fremover og er førende for alt arbeid vi gjør i kommunen. 

Gjennom fokus på bred medvirkning og involvering av samfunnet, visjon Råde 2037 og bærekraftig utvikling vurderes det at planforslaget ivaretar de viktigste lokale, nasjonale og regionale føringene for kommunal planlegging. Parisavtalen og FNs bærekraftsmål ligger til grunn for planarbeidet. 

Kontakt

Kine Marie Bangsund
Kommuneplanlegger - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Telefon 976 85 513