Kommuneplan 2020 - 2037

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og arealdel. 

Planen utarbeides for en periode på 12 år og revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.

Rullering av kommuneplan for 2020 - 2037

 

Fremdriftsplan samfunnsdelen

Aktivitet Periode
Innspillsfase Januar - juni 2019
Utredningsarbeid Mars - august 2019
Utarbeide planforslag August - oktober 2019
Høring og offentlig ettersyn Januar - mars 2020
Bearbeiding av planforslag Mars - april 2020
Politisk behandling og vedtak Mai - juni 2020

 

Fremdriftsplan arealdelen

Aktivitet Periode
Innspillsfase Januar - oktober 2019
Utredningsarbeid Mars 2019 - januar 2020
Utarbeide planforslag Desember 2019 - april 2020
Høring og offentlig ettersyn Mai/juni - august/september 2020
Bearbeiding av planforslag September - oktober 2020
Politisk behandling og vedtak November 2020 - februar 2021

 

Artikler: 

Har du spørsmål eller kommentarer til arbeidet med kommuneplanen? 
Tirsdag 3., 10. og 17. mars har vi åpent plankontor i Bygdelaben hos Virksomhet miljø, plan og teknikk (Skråtorpveien 2B) fra klokken 14:00 til 18:00. Du er velkommen!

Formannskapet vedtok den 30. januar 2020 å legge ut forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Råde kommune 2020 – 2037 til offentlig ettersyn og høring.

Fristen for å komme med merknader til planforslaget er satt til 27. mars 2020.