Økonomiplan og handlingsprogram, budsjett

Handlingsprogram og budsjett er den årlige oppfølging av kommuneplanen.

Handlingsprogrammet har et fire-års perspektiv, og vedtas i desember hvert år. Budsjettet for kommende år er en del av behandlingen av handlingsprogrammet.

Økonomiplan og handlingsprogram 2021 - 2024, budsjett 2020

Økonomiplan og handlingsprogram 2021-24, Årsbudsjett 2021 (PDF, 2 MB)

Kommunestyret vedtak (PDF, 248 kB)

Originalsak i kommunestyret Ksak 088/20

Klimabudsjett 2021-2024

Råde kommune tar klimautfordringen på alvor og har satt ambisiøse mål i klima- og energiplanen. For å oppnå målene utarbeider vi årlige klimabudsjett. Dette er en form for handlingsplan som integreres i kommunens økonomiplan og årsbudsjett.

Klimabudsjettet skal synliggjøre innsatsen som skal gjøres i perioden for at klimamålene skal nås, og er et viktig styringsverktøy i arbeidet med å oppnå utslippskutt. 

Klimabudsjett 2021-2024 (PDF, 713 kB)