Økonomiplan og handlingsprogram, budsjett

Handlingsprogram og budsjett er den årlige oppfølging av kommuneplanen.

Handlingsprogrammet har et fire-års perspektiv, og vedtas i desember hvert år. Budsjettet for kommende år er en del av behandlingen av handlingsprogrammet.

Økonomiplan og handlingsprogram 2022 - 2025, budsjett 2022

Økonomiplan og handlingsprogram 2022-25, Årsbudsjett 2022 (PDF, 2 MB)

Kommunestyret vedtak

Originalsak i kommunestyret KS sak 072/21

Klimabudsjett 2022-2025

Råde kommune tar klimautfordringen på alvor og har satt ambisiøse mål i klima- og energiplanen. For å oppnå målene utarbeider vi årlige klimabudsjett. Dette er en form for handlingsplan som integreres i kommunens økonomiplan og årsbudsjett.

Klimabudsjettet skal synliggjøre innsatsen som skal gjøres i perioden for at klimamålene skal nås, og er et viktig styringsverktøy i arbeidet med å oppnå utslippskutt. 

Klimabudsjett 2022-2025