Planstrategi

Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging. Den viser utfordringer og muligheter for Rådesamfunnet, og hvilke prioriteringer kommunen forventes å gjøre i sin planlegging i inneværende kommunestyreperiode.
 

Planstrategi 2015-2019 for Råde kommune ble vedtatt av Kommunestyret 20. oktober 2016.

Den vedtatte planstrategien konkluderer med at det er behov for å rullere kommuneplanen for 2011-2022 i valgperioden. Planstrategien bygger videre på kommuneplanens samfunnsdel, med de utfordringene og mål som fremkommer der og planbehov som resultat av det.

Planstrategien er ikke en uttømmende liste over all planlegging i kommunen. Den har hovedfokus på planer som har betydning for utviklingen av Rådesamfunnet sett i sammenheng med nabokommuners og fylkets planlegging. Det vil si planer som er viktig for mange, skal ut på offentlig ettersyn og til politisk behandling i kommunen, og ikke interne planer som virksomhetsplaner eller opplæringsplaner.

Vedtatt planstrategi for Råde kommune (PDF, 891 kB)
Kommunestyreperioden 2015-2019

Saksfremlegg med vedtak og vedlegg