Private avløpsanlegg - lokalt utslipp

Eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere  egne private avløpsløsninger. Slike anlegg renser avløpsvannet lokalt ved hjelp av for eksempel slamavskiller, tett tank eller minirenseanlegg.

Etablering av private avløpsløsninger er søknadspliktig. 

Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning. Kommunen registrerer anleggene og fastsetter frekvens for tømming. MOVAR utfører slamtømminger for kommunen.

Abonnenter med minirenseanlegg plikter å ha serviceavtale på anlegget.

Etablere eller utbedre

Hvis du har behov for å etablere eller utbedre et avløpsanlegg, må du sende søknad om utslippstillatelse (PDF, 183 kB) og nabovarsel til kommunen. Du må kanskje også sende en rapport om grunnundersøkelse. Kontakt en VA-ingeniør for å finne ut om det gjelder deg.

Før du søker må du ta kontakt med en konsulent som kan planlegge avløpsløsningen. Konsulenten må være en nøytral, fagkyndig person med relevant utdannelse, anerkjente kurs eller sertifisering. Konsulenten utfører grunnundersøkelser og beskriver resultatene i en rapport som må legges ved søknaden. 

Tilsyn

Kommunen har rett til å foreta tilsyn på private avløpsanlegg. Vi sjekker om du har innlagt vann, godkjent utslippstillatelse og om anlegget fungerer. 

Informasjon til eiere av boliger med små avløpsrenseanlegg

Lover og regler

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Råde kommune, Østfold

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann, Råde kommune, Østfold
 

Kontakt

Tomas Homstvedt
Vei, vann og avløp -ingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 470 34 520
Svein Thomas Marcussen
Vann og avløp -ingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 458 88 946
Lars-Erik Thoresen
Vann og avløp -ingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 404 01 781

Åpningstider

Virksomhet teknisk:
Åpent for publikum alle hverdager
kl. 10.00-14.00 (lunsj 11.00-11.30 da er døren låst)