Formannskapet vedtok den 30. januar 2020 å legge ut forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Råde kommune 2020 – 2037 til offentlig ettersyn og høring.

Fristen for å komme med merknader til planforslaget er satt til 27. mars 2020.

Bane NOR er ferdig med å utrede konsekvenser for de fem alternativene for togparkering i Mosseregionen. Vår anbefaling vil offentliggjøres i kommunestyret i Moss og Råde den 13. februar. Kommunestyremøtene er åpne for publikum.

Vedlagt er viktig informasjon rettet mot personer som kommer til Norge, personer som jobber i kontakt med turister og hygieneinformasjon til publikum generelt.   

  

Ordfører og rådmann hadde på fredag gleden av å gi erkjentlighetsgave til en ansatt for 40 års tjeneste og 5 ansatte for 25 års tjeneste i kommunen.

Per H. Syversen har vært ansatt i 40 år, mens Vidar Olsen, Anne Lise Ramstad, Helge Svendsen, Britt Unni Zazzera og Anne Westeng har vært ansatt i 25 år.

Vi er takknemlig og stolte for å ha ansatte som har vært med å bygge kommunen og gi innbyggerne gode tjenester gjennom så mange år.

 

 

Som en konsekvens av sammenslåingen av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold til Viken, får alle
kommuner i Viken nye kommunenummer fra 2020.

Råde får kommunenummer 3017

 

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)     

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.  

Søknadsfrist 13 desember   

            

Råde kommunes økonomiplan, handlingsprogram og årsbudsjett skal sluttbehandles i kommunestyret 12.desember.
Formannskapets behandling og forslag til innstilling finner du  her.  (PDF, 408 kB)

Denne saken og resten av sakene som ble behandlet i Fomannskapet finner du her

De som trenger støttekontakt er like forskjellige som alle andre. De kan ha en funksjonshemming, lærevansker, en sykdom eller annet.