Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter #6

Stortinget har bevilget 500 millioner kroner i sjette kompensasjonsrunde for å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Råde kommunes tildelte ramme for denne kompensasjonsordningen er kr 522 000,-.

Regelverket for offentlig støtte gjelder.

Søknadsfrist er 23. januar 2022, kl. 24.00

Søknaden skal skje gjennom regionalforvaltningen.no

Mål for ordningen

Tilskuddet skal benyttes for raskt å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Kommunene skal bruke midlene for å støtte lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor serverings-, reiselivs- og arrangementsnæringene prioriteres, men andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

 

Kriterier for ordningen

 1. Bedrifter i Råde kommune som er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak i forbindelse med Covid-19 kan søke
 2. Bedrifter i disse bransjene vil bli prioritert først:
  1. NACE-bransje 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
  2. NACE-bransje 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant
  3. NACE-bransje 56.101 Drift av restauranter og kafeer
  4. NACE-bransje 56.210 Cateringvirksomhet
  5. NACE-bransje 56.301 Drift av puber
  6. NACE-bransje 79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
 3. Virksomheter som av ulike grunner faller utenom lønnsstøtteordningen eller den generelle kompensasjonsordningen kan også søke
 4. Søker kan ikke ha utestående eller utsatte skatter og/eller avgifter, dette verifiseres med en skatteattest fra november 2021 og/eller kan vise til nedbetalingsavtaler for dette
 5. Midlene skal gå til bedrifter som har lidd tap i form av lavere driftsresultat eller merkostnader som følge av strenge smitteverntiltak og/eller nedstenging.
 6. Søker må dokumentere det reelle tapet for virksomheten med revisorbekreftede regnskapstall, og beskrive årsaken til tapet
 7. Bedriftene må ha operativ virksomhet i Råde kommune.
 8. Ordningen gjelder for perioden 01.12.2021 - 15.01.2022.
 9. Midlene tildeles i tråd med reglene om offentlig støtte og søker må oppgi informasjon om eventuell annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hva slags støtte dette er. KMD har notifisert en nasjonal paraplyordning (godkjent av ESA 16. april 2021) for bruk av den kommunale kompensasjonsordningen. Tildelingen vil gis i form av den notifiserte ordningen
 10. Virksomheter må opplyse om de er en del av ett større konsern. Det må også gis opplysning om samlet støtte for hele konsernet (søknader til andre kommuner).
 11. Følgende virksomheter kan ikke søke:​
  1. losjer og foreninger.
  2. virksomheter som er under konkursbegjæring/opphør.
  3. Virksomheter uten ansatte. Unntak er enkeltpersonsforetak og ansvarlige selskap der foretakets inntekt er innehavers eller minst en av deltagernes hovedinntekt.
  4. Finanssektoren
  5. Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

Obligatoriske vedlegg

 1. Skatteattest fra november 2021
 2. Regnskapstall (revisor-/regnskapsførerbekreftede) pr mnd og gjennomsnitt for 2020, samt oppgi tall for januar – desember 2021 og desember 2019
  For virksomheter som er nyetablerte i 2020 leveres regnskapstall for de månedene virksomheten har vært i drift i 2020, samt regnskapstall for januar - desember 2021
 3. Dokumentasjon av årsak til tap og økte kostnader; Dokument med beskrivelse av hvordan bedriften er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak. Hvordan har dette påvirket bedriften, hvilke tiltak er gjort og annen relevant informasjon som belyser bedriftens situasjon
 4. For bedrifter som har varelager med alkohol med kort holdbarhet –må dokumentere varelager og kostnad ved innkjøp

Grunnlag for utbetalinger

Hvis søknadsbeløpene overskrider kommunens disponible midler på kr 522 000,-, blir tilskuddet fordelt prosentvis via en fordelingsnøkkel. De prioriterte bransjene vil bli tildelt først. Er det midler igjen etter denne tildelingen vil øvrige søknader bli tildelt etter samme grunnlag.

Kommunedirektøren avgjør søknadene. Tilsagn gis i henhold til statsstøtteregelverket. Tildelingen vil gis i form av den notifiserte ordningen.

 

Hvis søknaden mangler obligatorisk informasjon og vedlegg eller ikke innsendt innen fristen, vil den ikke bli vurdert.

Kontaktinformasjon:

Spørsmål om ordningen rettes til:

Pål Wenberg, Mob: 992 74 629, e-post: pal.wenberg@rade.kommune.no.