Kulturminneregistrering i Råde kommune

Som en del av kunnskapsgrunnlaget for ny kulturminneplan gjennomfører Råde kommune nå en kartlegging av kulturminner og kulturmiljøer med vekt på bygninger og bygningsmiljøer oppført før 1945.

Asplan Viak vil på oppdrag for Råde kommune gjennomføre en registrering av utvalgte bygninger og miljøer som anses verneverdige i dagene 24.-25. juni 2024. Målet med registreringen er å få økt kunnskapsnivået for den eldste bygningsarven i kommunen, og registreringen omfatter bygg listet i SEFRAK*, hvalfangerhus samt enkelte strandsitterplasser. Dette vil gi muligheter for en helhetlig forvaltning av kulturminneverdiene i kommunen.

Registreringen gjennomføres ved utvendig og visuell feltkontroll av de aktuelle bygningene. Alle huseierne får imidlertid ikke besøk, kun utvalgte eiendommer med bygninger som vurderes å ha en historisk eller arkitektonisk verdi. Huseierne blir varslet gjennom annonse i lokalavisa og informasjon på kommunens hjemmeside.

Registreringen utføres av fagpersoner fra Asplan Viak som bærer gule vester merket Kulturminneregistrering. Det er ikke forutsatt at registrator skal snakke med huseier. Dersom registrator har behov for å gå inn på privat grunn, vil vedkommende ringe på og identifiserer seg når han/hun kommer. Det skal registreres ca. 80 objekter i løpet av noen få dager, og vi ber om forståelse for at det vil være vanskelig å skulle gjøre avtaler med alle eiere på forhånd. Ved registreringen tas det 3-5 eksteriørbilder av byggenes fasader. I tillegg gjøres en enkel kategorisering av kulturhistorisk verneverdi.

Registreringen i seg selv innebærer ikke noe formelt vern, eller endring for huseier i forhold til evt. byggesøknader om endringer, rivning og lignende. Et eventuelt vern vil vurderes i forbindelse med ny arealdel til kommuneplanen som vil bli lagt ut på høring før vedtak fattes. Imidlertid vil kartleggingen være et verktøy for byggesaksbehandlere i forbindelse med søknader.

 

Ved eventuelle spørsmål, kontakt:

 

 

* SEFRAK-registeret er Riksantikvarens landsdekkende register over nærmere 500 000 bygninger eldre enn 1900, samt yngre bygninger i nordlige områder. SEFRAK-registeret gir ikke automatisk vernestatus eller restriksjoner på hva som kan gjøres med bygningen.