Forurensning og forsøpling

Friområder tilhører allmennheten. Råde kommune vil vi gjerne ha det rent og ryddig slik at de neste som kommer og skal bruke områdene, ikke må rydde søppel etter andre.

Hva regnes som forsøpling?

Forsøpling er tømming, etterlatelse, oppbevaring eller transport av avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.

Hageavfall regnes også som forsøpling, og er ulovlig å kaste i friområder. Mange har etablert uheldige vaner rundt hageavfall og ser på det som en type avfall som går i oppløsning og forsvinner av seg selv. Dumping av hageavfall i naturen kan imidlertid gjøre stor skade på naturmangfoldet ved å spre fremmede arter, som utgjør en stor trussel mot de stedegne norske plantene. Ved å levere hageavfall på kommnens avfallsmottak kan du hindre at planter fra din hage truer vårt biologiske mangfold. Det blir også ofte kastet andre typer avfall på hageavfallsfyllinger, som gjør at de kan vokse seg til å bli store søppelsfyllinger. Små hager med løv og kvist fra lokale trær utgjør imidlertid kjærkomne boliger for blant annet pinnsvin.

 Den som har overtrådt forbudet skal sørge for nødvendig opprydding.

Båtpant

Små fritidsbåter kan leveres gratisSolgård Avfallsplass. Dette gjelder små fritidsbåter brukt til sports- og fritidsbruk, med en skroglengde inntil 15 fot (4.75 m) uten innbordsmotor. Dette inkluderer også kano, kajakk og lignende. Den som leverer båten kan søke Miljødirektoratet om 1000 kr i refusjon per båt.

Slik går du frem for å få refusjon for innlevert fritidsbåt:

  1.  Når du skal levere båten på Solgård må du ha med dette skjemaet. På vekta ber du om signering/bekreftelse på innlevert båt. Alle felter i skjema må fylles ut.
  2. Skjemaet må du legge inn i miljødirektoratets elektroniske søknadssenter for å få refusjonen. Du må også legge ved kvitteringen du har fått fra Solgård avfallsplass.
  3. Båter som er større enn 15 fot med innenbordsmotor må også leveres til godkjent mottak. Hvor det nærmeste mottake for større båter er, kan du finne på Sortere.no

Ulovlige avfallsfyllinger kan ha følgende negative effekter på miljøet:

  • Avrenning fra avfallsfyllinger kan føre til forurensning av grunnvann og vassdrag.
  • Skader kan forekomme som følge av barns lek med hensatte maskiner, skarpe gjenstander osv.
  • Fyllinger som inneholder matavfall kan få store bestander av fugler, rotter og andre skadedyr.
  • Nedsatt trivsel i området.
  • Hageavfall som inneholder fremmede arter kan true det biologiske mangfoldet.

Kontakt

Kristine Skjæggestad Bergseng
Miljørådgiver
E-post
Telefon 92 63 35 62