Folkehelse i Råde kommune

Hovedmålsettingen med folkehelsearbeid er å bidra til flere leveår med god helse i befolkningen, redusere sosiale helseforskjeller, bidra til å forebygge sykdom og skader, og bygge et bærekraftig lokalsamfunn. 

Faktorer som virker inn på befolkningens helse finnes i alle samfunnssektorer, og alle kommunens virksomheter. Slike påvirkningsfaktorer kan være arbeid, bolig, ren luft og rent vann, muligheter for friluftsliv og gode kollektivtilbud.

Generell helsetilstand i Råde er god

Sosial ulikhet i helse

Miljø og helse

Kommunen arbeider etter to perspektiver:

  • Det helsefremmende perspektivet – de tingene som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse
  • Det sykdoms- og skadeforebyggende perspektivet som i hovedsak dreier seg om tiltak som skal forhindre at  innbyggerne blir syke eller skader seg. 

For å oppnå hovedmålsettingene utarbeider kommunen hvert fjerde år et dokument som gir oversikt over helsetilstanden i befolkningen og  hvilke positive og negative faktorer som påvirker folkehelsen.

Oversikten brukes til å  bedre folkehelsen i lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenester innenfor de ressursene kommunen rår over.

Råde kommune er sammen med de andre kommunene i gamle Østfold og fylkeskommunen, høgskolen i Østfold, frivilligheten og idrettskretsen medlem i partnerskapet Østfoldhelsa, og samarbeider med frivillig sektor og kommunens innbyggere i aktuelle saker.

Strategisk folkehelseplan ble vedtatt i sak KS 002/20 den 13.02.2020. Les planen her:

Strategisk folkehelseplan-2020-2037 (PDF, 10 MB)

Saksfremlegg - strategisk folkehelseplan (PDF, 227 kB)