Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?

Brukerstyrt personlig assistentordning (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for mennesker med et stort hjelpebehov i dagliglivet både i hjemmet og utenfor hjemmet. 

Målet er at brukeren får mulighet for et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning.

BPA vurderes i forhold til hva brukeren ville ha blitt tildelt med ordinære tjenester slik som hjemmehjelp, enkle helsetjenester, støttekontakt, boveildertjeneste eller annet.

Hvem kan søke?

BPA passer til yngre funksjonshemmede som ønsker å leve et selvstendig liv. Ved å ansette og lede sine assistenter selv kan de organisere hjelpen.  Bruker eller annen frivillig person som bruker utpeker må være arbeidsleder for assistentene.

Du kan ha krav på tjenester organisert som BPA når du:

  • Er under 67 år
  • Stort behov over 25 timer
  • Har et langvarig behov for personlig assistanse

For mer informasjon om rettigheten til BPA, se pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1, d

Slik søker du

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Råde kommune.      

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester. (PDF, 774 kB)

Fyll ut søknadsskjemaet. Beskriv hva du trenger bistand til, så vurderer tildelingskontoret hvilken tjeneste som passer best for deg.

Dersom det er en annen person som sender inn søknaden på vegne av deg, må du gi fullmakt til denne personen.  Signert fullmakt kan enten legges ved søknaden eller ettersendes kommunen v/tildelingskontoret per post.

Skjemaet sendes direkte til tildelingskontoret, se adressen på denne siden.

Hjelp til å søke

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte tildelingskontoret ved Helsehuset Råde.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Valg av leverandør

Dersom du blir innvilget BPA vil du få beskjed om du kan velge assistent i samarbeid med kommunen eller fra privat leverandør. Oversikt over private leverandører

Hva koster det?

Timepris for tjenesten rengjøring og handling er regulert i forskrift om egenandel for kommunale tjenester og er beregnet i henhold til husstandens inntekt, se kommunes prisliste (PDF, 159 kB) for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Du betaler kun for hjemmehjelpstjenesten.
Praktisk bistand - Hjemmehjelp - priser

Praktisk bistand Helsehuset HBT
Kategori timepris Makspris pr. måned
Brukere med inntekt under 2G følger maksimalsatser fastsatt av HOD* - -
Brukere med inntekt over 2G pr.mnd. 334,- 1000,-
Brukere med inntekt over 3G pr.mnd. 376,- 1500,-
Brukere med inntekt over 4G pr.mnd. 444,- 2228,-

Grunnbeløpet i folketrygden

Kontakt

Tildelingskontoret
Telefon 91 69 23 99

Telefontid : kl. 09:00-14:30

Ann Kristin Næss Botner
Rådgiver
E-post
Mobil 91 84 20 13
Ann Cathrin Werner Olsen
Rådgiver
E-post
Mobil 98 24 01 73