Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har som arbeidsområde de oppgaver som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, der dette ikke er delegert.

Administrasjonsutvalget har ansvaret for å avgjøre prinsipielle tolkningsspørsmål vedrørende hovedavtalen og hovedtariffavtalen. I tillegg skal administrasjonsutvalget bidra til gjennomføring av overordnet arbeidsgiverpolitikk og lokal lønnspolitikk som formannskapet fastsetter

Administrasjonsutvalget har 3 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret blant formannskapets medlemmer, og 2 medlemmer valgt av arbeidstakerorganisasjonene. Varaordfører er leder av administrasjonsutvalget. Nestleder velges av kommunestyret. Administrasjonsutvalget velges for 4 år på kommunestyrets konstituerende møte. De ansattes representanter velges for to år av gangen.

Administrasjonsutvalget er således:

  • Ansvarlig for samordning og planlegging av personalforvaltningen i kommunen.
  • Ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre impliserte kommunale virksomheter og med andre private og offentlige organ med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver.

Administrasjonsutvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets ansvarsområde blir iverksatt.

Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer 2019-2023

Møteplan 2023