Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har som arbeidsområde de oppgaver som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, der dette ikke er delegert.

Administrasjonsutvalget har ansvaret for å avgjøre prinsipielle tolkningsspørsmål vedrørende hovedavtalen og hovedtariffavtalen. I tillegg skal administrasjonsutvalget bidra til gjennomføring av overordnet arbeidsgiverpolitikk og lokal lønnspolitikk som formannskapet fastsetter

Administrasjonsutvalget har 5 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret blant formannskapets medlemmer, og 2 medlemmer valgt av arbeidstakerorganisasjonene. Leder og nestleder velges fra de politiske medlemmene.

 Administrasjonsutvalget velges for 4 år på kommunestyrets konstituerende møte. De ansattes representanter velges for 2 år av gangen.

Administrasjonsutvalget er således:

  • Ansvarlig for samordning og planlegging av personalforvaltningen i kommunen.
  • Ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre impliserte kommunale virksomheter og med andre private og offentlige organ med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver.

Administrasjonsutvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets ansvarsområde blir iverksatt.

Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer 2023-2027

Møteplan 2023