Kommunestyret

Politisk struktur

Den politiske styringsstrukturen i Råde er den tradisjonelle Hovedutvalgsmodellen, med formannskap, administrasjonsutvalg, kontrollutvalg og 2 fagutvalg. Det er vedtatt eget reglement for utvalgene, og et delegeringsreglement som går langt i å delegere myndighet fra kommunestyret til formannskapet og utvalgene.

Fagutvalgene er gitt myndighet til å innstille direkte i saker som ikke er av økonomisk karakter. Slike saker må i tilfelle behandles i formannskapet før de går til kommunestyret. Formannskapet har 9 medlemmer og fagutvalgene har 9 medlemmer. Hovedregelen er at det skal være gjennomgående representasjon. Det vil si at det skal være kommunestyremedlemmer som sitter i utvalgene.

Kommunestyret 2019-2023

Ved kommunevalget 2019 ble 6 partier representert i Kommunestyret:
- Høyre med 11
- Senterpartiet med 6
- Arbeiderpartiet med 4
- Fremskrittspartiet med 2
- Kristelig Folkeparti med 2
- Miljøpartiet De Grønne med 2

Ved konstitueringen fikk Høyre ordføreren og Senterpartiet varaordføreren.

Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer 2019-2023

Møteplan 2023