Kontrollutvalget

Kontrolltuvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret.

Kontrollutvalget består av 5 medlemmer og varamedlemmer valgt av kommunestyret for 4 år. To av medlemmene inklusiv leder skal velges fra opposisjonen. Nestleder velges fra posisjonen. Valget foretas på kommunestyrets konstituerende møte.

Ansvarsområder for kontrollutvalget:

  • Avgi uttalelse til kommunestyret om kommunens regnskaper med revisjonsberetning.
  • Avgi uttalelse til kommunestyret av kommunens avsluttende bygge-/prosjektregnskap med tilhørende revisjonsrapport eller revisjonsuttalelse ogandre tilhørende dokumenter når prosjektet har en totalkostnad på mer enn kr 6.000.000,- Regnskapene oversendes kontrollutvalget til behandling fra revisjonen.
  • Utarbeide forslag til budsjett for sin virksomhet som skal følge formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret.
  • Avgi innstilling ved valg av revisjonsordning, valg av revisor.
  • Oppgaver med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll skal utføres i henhold til kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg.

Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer 2023-2027

Møteplan 2023