Samfunnsutvalget

Fast utvalg for miljø og teknikk har 9 medlemmer med varamedlemmer, valgt for 4 år av gangen av kommunestyrets medlemmer. En representant for mennesker med nedsatt funksjonsevne samt en representant for barn og unge skal ha talerett i organets møter.

Samfunnsutvalget behandler prinsipielle saker innenfor sitt ansvarsområde herunder:

 • Plan, bygg og teknikk
 • VVA-tjenester (vei, vann og avløp)
 • Natur og miljøvern
 • Klima og energi
 • Fisk og vilt
 • Kommunale bygg
 • Kommunale skoger
 • Brann- og feievesen
 • Renovasjon
 • Renhold
 • Trafikksikkerhet
 • Landbruk
 • Vannområdene Morsa, Oslofjorden og Glomma sør for Øyern

Utvalgets medlemmer og varamedlemmer 2023-2027

Møteplan 2024