Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et råd som representerer ungdoms interesser i Råde kommune. Ungdomsrådet skal være et organ for å fremme ungdoms saker overfor politikerne og beslutningstakere. 

Ungdomsrådet skal bestå av inntil 22 representanter i alderen 13 -18 år. Det velges vara for hver av representantene. Leder og nestleder velges blant ungdommene selv. Ordfører innkaller til første møte i løpet av januar. Valgperioden settes til ett år.

Oppgaver og ansvar

Ungdomsrådets representant(er) kan møte for et politisk organ for å uttale seg om en sak eller et tema, etter avtale med møteleder i det respektive organet. Avtale må gjøres i god tid før møtet i organet. Det forespurte organet avgjør om ungdomsrådetsrepresentant(er) skal tas imot og på hvilken måte.

Uttalerett

Ungdomsrådet har uttalerett i følgende saker som skal behandles av faste
utvalg, formannskap og kommunestyre:

  • Årsbudsjett/økonomiplaner
  • Kommuneplaner
  • Alle saker som berører barn og ungdoms interesser i kommunen

Ungdomsrådet var med på filminnspilling i regi av KS i desember 2018, hvor temaet var ungdomsmedvirkning, og her er endelig resultatet!

Gå inn å se filmen her: https://www.facebook.com/kommunespill

Veileder i arbeidet med ungdomsråd