Utlegging av detaljreguleringsplan for Tomb VGS til høring og offentlig ettersyn

Fast utvalg for miljø og teknikk vedtok den 23.05.2019 i MIT-sak 060/19 å legge privat forslag til detaljreguleringsplan for Tomb videregående skole og landbruksstudier ut til høring og offentlig ettersyn, Plan Id 0135 2019 06, ut til høring og offentlig ettersyn  i medhold av plan – og bygningslovens § 12 – 11.

Merknader / uttalelse til planforslaget sendes til Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde eller på e-post til post@rade.kommune.no innen 16.10.2019. Uttalelsene merkes med "Detaljregulering for Tomb Videregående skole - Plan ID 0135 2019 06"  

Fast utvalg for miljø og teknikk (MIT) behandlet 05.09.2019 forslag til klima- og energiplan for Råde kommune. MIT vedtok å sende forslaget på høring og til offentlig ettersyn med høringsfrist 01. november 2019.

Råde kommune ved Fast utvalg for miljø og teknikk vedtok den 5.9.2019 i MIT-sak 080/19 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Jonsten Vestre med Plan ID 0135 2017 01, ut til høring og offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i Plan – og bygningslovens  (PBL) § 12-10 og § 20-11. Planforslaget er utarbeidet av Tegn 2 på vegne av Utlendings Direktoratet som er forslagstiller.

Har du / dere merknader til planforslaget kan disse sendes til Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde eller på e-post til post@rade.kommune.no innen 24.10.2019.

Planforslaget finner du her:

Vedlegg 1 Risiko og sårbarhetsanalyse (PDF, 746 kB)

Vedlegg 2 Illustrasjonsplan (PDF, 5 MB)

 

Rambøll AS varsler på vegne av grunneier på gnr. 33 bnr. 6 oppstart av arbeid med privat detaljregulering for etablering av fritidsboliger på Akerskogen nord vest for Krogstadfjorden. Her kan du se: 

 

Frist for innspill er satt til den 25.9.2019.

Eventuelle merknader / innspill til arbeidet kan sendes til: Rambøll, avdeling plan og arkitektur, Pb. 383, Fredrikstad 1601 og/ eller via e-post til Julian.skytterhom@rambøll.no

 

Kommunestyret fastsatte planprogrammet for kommuneplanen den 4. april 2019. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og arealdel. Arbeidet med samfunnsdelen er godt i gang og arbeidet med arealdelen har oppstart høsten 2019.

Kartet nederst viser innsendte innspill til kommuneplanens arealdel.

Råde kommune ønsker forslag på kandidater til å motta årets pris for god byggeskikk og forvaltning av kulturlandskapet.