Saker til høring og kunngjøring

Forslaget til ny arealdel ble behandlet i formannskapet i sak FS 025/21 den 06. mai 2021. Her ble det vedtatt å sende ut planforslaget på høring og offentlig ettersyn med endringer og tillegg. For å se vedtaket og møteprotokoll fra formannskapets behandling, trykk her (PDF, 384 kB).

Kommuneplanens arealdel er utarbeidet med bakgrunn i overordnede føringer og legges nå ut på høring og offentlig ettersyn.

Frist for å komme med innspill og uttalelser til planforslaget er 22. november 2021.

Innspill og uttalelser kan sendes til; post@rade.kommune.no eller med brev til Råde kommune;

Råde kommune
Skråtorpveien 2A
1640 Råde

Innspill og høringsuttalelser skal merkes med «Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel – 18/1397».

Råde kommune har vedtatt i sak KS 039/21 at forslag til ny lokal gebyrforskrift etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven for kommunen skal legges ut på høring. 

Frist for innsending av uttalelser er satt til 1. november 2021.

Høringssvar kan sendes post@rade.kommune.no eller til Råde kommune, Skråtorpveien 2A, 1640 Råde. Høringssvar merkes med: «Høringssvar til lokal gebyrforskrift for Råde kommune».

Les forslaget til ny gebyrforskrift her (PDF, 795 kB).

Les høringsbrevet her (PDF, 2 MB).