Saker til høring og kunngjøring

Forslag til kommunedelplan for kulturminner i Råde kommune 2022 – 2037 fremlegges for høring og offentlig ettersyn.