Saker til høring / kunngjøring

I medhold av plan - og bygningslovens § 12-10 legges privat detaljregulering for Ringstad – Burumbråten ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 15.02.2019.

Råde kommune ved Fast utvalg for miljø og teknikk (MIT) vedtok den 22.10.2018 i MIT-sak 103/018 å legge privat forslag til detaljreguleringsplan for Kollen barnehage ut til høring og offentlig ettersyn.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11.12 og 11.13 og forskrift om konsekvensutredninger varsles oppstart av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og høring av forslag til planprogram.