Saker til høring og kunngjøring

I medhold av plan - og bygningslovens § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Akerskogen Nordre ut til høring og offentlig ettersyn. 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for 14 ny fritidsboliger med adkomst, parkering og omkringliggende grønnstruktur på del av eiendom gnr. 33, bnr. 6. Planforslaget med vedlegg finner du lengre ned på siden.

Har du merknader til planforslaget kan disse sendes til Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde eller på e-post til post@rade.kommune.no innen 30.04.2021.

 

Formannskapene i Våler-, Råde- og Moss kommune har i mars 2021 gjort likelydende vedtak:

«Forslag til Strategisk næringsplan for Mosseregionen 2021-2024 datert 14.01.2021 med vedlegg legges ut til felles koordinert høring i minimum 6 uker.»

Høringsfrist: Mandag 10. mai 2021

Innspill sendes til: post@mnu-as.no