Saker til høring/kunngjøring

Kommunestyret har i møtet den 11.06.2020 i sak 026/20 vedtatt forslag til detaljreguleringsplan for Solbakken 3C (Plan ID 0135 2019 03) etter oppheving av forrige vedtak i april.

Klage

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen innen 4 uker fra 06.07.2020. Evt. klage skal begrunnes og stiles til Fylkesmannen i Oslo og Viken, men sendes via Råde kommune, post@rade.kommune.no eller Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde.

I medhold av plan - og bygningslovens § 12-10 legges detaljregulering for Sarpsborgveien 140 ut til høring og offentlig ettersyn. Planforslaget med vedlegg finner du lengre ned på siden.

Har du merknader til planforslaget kan disse sendes til Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde eller på e-post til post@rade.kommune.no innen 01.09.2020.

Planområdet ligger på Missingmyr i randsonen mellom jordbrukslandskapet mot sørvest og tettbebyggelse på Missingmyr mot nordøst, og er ca. 4,7 dekar stort.

I medhold av plan - og bygningslovens § 12-10 legges detaljregulering for Saltnesveien 252 A og B ut til høring og offentlig ettersyn. Planforslaget med vedlegg finner du lengre ned på siden. Har du merknader til planforslaget kan disse sendes til Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde eller på e-post til post@rade.kommune.no innen 24.08.2020.

Planområdet ligger på østsiden av Saltnesveien mellom Spetalen og Saltnesveien, i et område med blanding av bolighus og fritidsboliger, ca. 1 km fra Saltnes barneskole.

I medhold av plan - og bygningslovens § 12-10 legges detaljregulering for Parkveien boligområde ut til høring og offentlig ettersyn. Planforslaget med vedlegg finner du lengre ned på siden.

Har du merknader til planforslaget kan disse sendes til Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde eller på e-post til post@rade.kommune.no innen 03.09.2020, med kopi til plankonsulent BAS Arkitekter ved Karoline Bergdal på e-post Karoline@bas-ark.no  

Kommunen vil ha åpent plankontor på Bygdelaben (Virksomhet miljø, plan og teknikk) Skråtorpveien 2b onsdag den 19.08.2020 fra kl 16.00 – 18.00 og mandag den 24.08.2020 fra kl 15.00 – 18.00. Har du spørsmål til dokumentene eller annet  knyttet til planforslaget er det bare å stikke innom disse dagene.

Det varsles også oppstart av fremforhandling av utbyggingsavtale for utbygging av omsorgsboligene i den grad det er nødvendig, jfr. plan- og bygningslovens § 17-4.