Forslag til detaljregulering for Solli Miljøpark til høring og offentlig ettersyn

Kommunestyret behandlet forslag til detaljreguleringsplan for Sarpsborgveien 140 (Plan ID 3017 2018 03) den 07.04.2022 i sak 019/22. Planforslaget ble godkjent slik det forelå til behandling. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen innen 3 uker fra vedtaket er kunngjort.