Saker til høring/ kunngjøringer

Saker til høring/kunngjøring

Kommunestyret behandlet forslag til detaljreguleringsplan for Ringstad - Burumbråten (Plan ID 01352018 05) den 14.11.2019 i sak 058/19, og godkjente et revidert planforslag med mindre endringer av reguleringsbestemmelsene. 
Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen innen 3 uker fra vedtaket er kunngjort.
Kommunestyret behandlet forslag til detaljreguleringsplan for massedeponi ved Råde pukkverk (Plan ID 01352018 05) den 14.11.2019 i sak 058/19, og godkjente et revidert planforslag med mindre endringer av reguleringsbestemmelsene. 
Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen innen 3 uker fra vedtaket er kunngjort.