Saker til høring / kunngjøring

Kulturminneplan for Råde kommune

Varsel om oppstart av kulturminneplan for perioden 2018-2031 og høring og offentlig ettersyn av planprogram.

 

Formannskapet i Råde kommune vedtok i sak-FS 003/19 den 24. januar 2019 oppstart av kulturminneplanarbeidet og offentlig ettersyn og høring av forslag til planprogram for kulturminneplan. Formålet med planarbeidet er å styrke kommunens kunnskapsgrunnlag om kulturminner og sikre en effektiv, langsiktig og forutsigbar forvaltning av kulturminner i Råde. Planen skal fungere som et styringsverktøy i planlegging og saksbehandling som berører kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap. Vi håper så mange som mulig vil gi innspill til arbeidet med kulturminneplanen. Fristen for å komme med innspill til planarbeidet og planprogrammet settes til 01. april 2019. Aktuelle innspill merkes med saksnummer 18/49 og sendes til Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde eller på e-post til postmottak@rade.kommune.no

I medhold av plan - og bygningslovens § 12-10 legges privat detaljregulering for Skråtorpveien 18 - PlanID 0135 2018 01 - ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 28.03.2019.

Med hjemmel i Eigedomsskattelova § 15 legges en eiendomsskatteliste for bolig, fritid og næring ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra og med tirsdag 5. februar 2019. Skattelisten vil bli lagt ut i Servicetorget i Råde rådhus og på kommunens hjemmeside. For 2019 er skattesatsen 2,8 promille av skattetakst.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker. Utsendte fakturaer er å anse som skatteseddel jfr. § 14 siste ledd i eiendomsskatteloven. Eiendomsskattekontoret har adresse:

Råde kommune v/Eiendomsskattekontoret, Skråtorpveien 2 A, 1640 Råde

eiendomsskatt@rade.kommune.no

                                                                                                                                             

EIENDOMSSKATTEKONTORET