Nordre Tasken Trinn 2 - Varsel om oppstart av privat detaljregulering for fritidsboliger

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at MTS Arkitekter AS starter arbeidet med detaljregulering av eiendommene 17/5, 17/7, 17/8, 17/9 og deler av 17/1 til formål fritidsbolig. Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for etablering av fritidsboliger og tilhørende adkomstvei. Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes til MTS Arkitekter AS, Værftsgata 7, 1511 Moss eller som e-post til firmapost@mtshus.no. 

Frist for merknader / innspill er den 12.10.2020

Se varslingsbrevet (PDF, 116 kB) og avgrensning (PDF, 335 kB) av planområdet. Her er referat (DOC, 101 kB) fra oppstartmøtet med kommunen.

Detaljregulering for etablering av gang- og sykkelveg langs Slangsvoldveien, samt oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med Råde kommune. I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid, samt mulig forhandling om utbyggingsavtale (jf. pbl. Kap. 17). Planarbeidet er i samsvar med overordnet plan, gjeldende arealdel til kommuneplanen for Råde. Planområdet ligger på Missingmyr. Planområdet omfatter en strekning på ca. 530 meter fra rundkjøring med Sarpsborgveien, og nordover til eksisterende gang- og sykkelvei, på østsiden av Slangsvoldveien.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for mulig justering av traseen for Slangsvoldveien, og etablering av ny gang- og sykkelvei.

Tiltakshaver er: Skolt Pukkverk AS.

Innspill med relevans til planarbeidet sendes innen 05.10.2020 til: Feste NordØst as Postboks 33 2541 Tolga eller ph@feste.no

Se hele varslingsbrevet her (PDF, 860 kB).