Saker til høring / kunngjøring

Råde kommune varsler oppstart av detaljregulering for Parkveien boligområde i Karlshus i medhold av plan- og bygningslovens § 12 - 8. Hensikten med detaljreguleringen er å legge tilrette for fortetting med opp til 8 omsorgsboliger med døgnbemanning og etablering av nye leilighetsbygg som skal erstatte dagens bebyggelse på stedet. Berørte eiendommer er gnr./ bnr. 53/2, 53/240, 53/84 og 53/86. Det varsles også at det kan igangsettes forhandlinger om utbyggingsavtale (jr. PBL § 17-4.)

Frist for innspill er satt til 1. september 2019.

Kommunestyret vedtok den 25.04.2019 i sak 019/19 å legge forslag til detaljregulering for massedeponi ved Råde Pukkverk, Plan Id 0135 2018 05, ut på 1. gangs høring og offentlig ettersyn  i medhold av plan – og bygningslovens § 12 – 11.

Har du merknader til planforslaget sendes disse til Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde eller på e-post til post@rade.kommune.no, med kopi til plankonsulent Feste NordØst as, Postboks 33, 2541 Tolga, eller hb@feste.no innen 16.08.2019.» Uttalelsene merkes med «Detaljreguleringsplan for massedeponi - PlanID 0135 2018 05»

Kommunestyret fastsatte planprogrammet for kommuneplanen den 4. april 2019. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og arealdel. Arbeidet med samfunnsdelen er godt i gang og arbeidet med arealdelen har oppstart høsten 2019.

Kartet nederst viser innsendte innspill til kommuneplanens arealdel.

Kommunestyret (KS) vedtok den 04.04.2019 i sak 012/19 å legge revidert forslag til områdereguleringsplan for Karlshus sentrum, Plan Id 01350 2016 05, ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn  i medhold av plan – og bygningslovens § 12 – 10. Se dokumenter ved å trykke på lenken ovenfor.  Frist for uttalelse er 26.06.2019.

Råde kommune ønsker forslag på kandidater til å motta årets pris for god byggeskikk og forvaltning av kulturlandskapet.