Saker til høring / kunngjøring

Kommunestyret (KS) vedtok den 04.04.2019 i sak 012/19 å legge revidert forslag til områdereguleringsplan for Karlshus sentrum, Plan Id 01350 2016 05, ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn  i medhold av plan – og bygningslovens § 12 – 10. 

Kommunestyret behandlet forslag til detaljreguleringsplan for Skråtorp Hageby den 25.04.2019 i sak 020/19 og planforslaget ble vedtatt slik som foreslått. Her finner du plandokumentene og andre dokumenter i saken.

Kommunestyret har i møtet den 25.04.2019 behandlet og fattet følgende vedtak i sakene - 017/19 og 018/19

Råde kommune ønsker forslag på kandidater til å motta årets pris for god byggeskikk og forvaltning av kulturlandskapet.