Forslag til detaljreguleringsplan for Tasken Nordre Trinn 2 - Til høring og offentlig ettersyn

Råde kommune ved Samfunnsutvalget (Safu) vedtok den 14.10.2021 i sak 052/21 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Tasken Nordre Tinn 2 med Plan Id 3017 2020 04, ut til høring og offentlig ettersyn.

Ønsker du å komme med merknader til planforslaget må disse være sendt til Råde kommune, Skråtorpvn. 2 A,1640 Råde, eller på e-post til post@rade.kommune.no, innen 20.01.2022. Uttalelsen merkes med saksnr: 20/843 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for 15. ny fritidsboliger med adkomst, parkering og grønnstruktur/friområde på eiendommene 17/5, 17/7, 17/8, 17/9 og del av 17/1.

Planområdet er på ca. 20 da og ligger vest i Råde kommune mot Kurefjorden i den definerte Strandsonen. Området består i hovedsak av skrinn skogsmark og ligger langs en naturlig «rygg» mellom dyrket mark i jordbrukslandskapet. Innkjøring til planområdet går via uregulert privat vei fra Fv 1076 Ovenveien.

Her er saksfremlegg med vedtak og plandokumentene med vedlegg:

Saksfremlegg (PDF, 451 kB)

Plankart (PDF, 2 MB) 

Reviderte bestemmelser Nordre Tasken trinn 2 (PDF, 369 kB)

Planbeskrivelse Nordre Tasken trinn 2 (PDF, 3 MB)

ROS Analyse Nordre Tasken trinn 2 (PDF, 522 kB)

NRAS-Tasken-Nat.mangf.loven_07.05.2021 (PDF, 2 MB)

Vurdering av innspill (PDF, 140 kB)

Flyfoto med fasiliteter (PDF, 680 kB)

Notat vedr. Nordre Tasken trinn 2 og grøntområder (PDF, 587 kB)

Referat fra oppstartsmøtet (PDF, 592 kB)