Privat forslag til detaljreguleringsplan for fritidsboliger - Akerskogen Nordre - Legges ut til høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan - og bygningslovens § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Akerskogen Nordre ut til høring og offentlig ettersyn. 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for 14 ny fritidsboliger med adkomst, parkering og omkringliggende grønnstruktur på del av eiendom gnr. 33, bnr. 6. Planforslaget med vedlegg finner du lengre ned på siden.

Har du merknader til planforslaget kan disse sendes til Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde eller på e-post til post@rade.kommune.no innen 30.04.2021.

Planområdet er på ca. 30 daa og ligger sør-vest i Råde kommune og består av skogsmark. Området ligger nord for Krogstadfjorden, ca. 900 meter vest for Tomb kirke og ligger i direkte forlengelse nordover fra eksisterende hytteområde på Akerskogen. Innkjøring til planområdet går via uregulert privat vei, Akerskogen, Torkilstad, fra Rv 116.

Her finner du saksfremlegg med vedtak. (PDF, 321 kB)

Planforslaget består av følgende dokumenter og vedlegg:

Kontakt

Siv-Thuva Jansson
Plan- og miljørådgiver teknisk
E-post
Telefon 943 18 493