Vedtekter for skolefritsidsordning (SFO)

Vedtekter for skolefritidsordningen i Råde kommune, gjeldende fra 01.02.14

§ 1. Eierforhold og retningslinjer

Skolefritidsordningen (SFO) i Råde kommune er hjemlet i opplæringsloven § 13-7 og er en lovpålagt tjeneste.

Skolefritidsordningen eies av Råde kommune og drives etter skolens verdigrunnlag, de retningslinjer som er vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur, lover og forskrifter. 

§ 2. Formål og definisjon

Skolefritidsordningen er et tilsyns,- omsorgs- og fritidstilbud før og etter skoletid for 1.- 4.årstrinn og for barn med særskilte behov på 1.-7.årstrinn. Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, sosial læring, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, interesser og funksjonsnivå. 

§ 3. Styring og ledelse

Utvalg for oppvekst og kultur har ansvaret for forvaltningen av skolefritidsordningen.

Oppvekstområdets samarbeidsutvalg har uttalerett for forhold vedr.skolens SFO på samme måte som for skolens øvrige oppgaver. Rektor har det overordnede ansvaret for ordningen. Skolefritidsordningen skal ha en egen fagansvarlig, som stårt for den daglige driften etter delegering fra rektor.. Det utarbeides lokale årsplaner i den enkelte SFO. 

§ 4. Bemanning

Norm for bemanning er til vanlig en voksen per 18 hele plasser. Bemanningen må for øvrig være forsvarlig i forhold til barnas alder og forutsetninger.

§ 5. Areal

Skolefritidsordningen skal ha en base. I tillegg skal de kunne benytte annet egnet areal ved skolen.

§ 6. Åpningstid

Skolefritidsordningen har en åpningstid innenfor tidsrommet kl.06.30-17.30, avbrutt av skoledagen. Samarbeidsutvalget avgjør åpningstiden innenfor dette tidsintervallet, dersom forholdene ligger til rette for dette.

Skolefritidsordningen har stengt:

  • jul- og nyttårsaften
  • feriestengt 3 uker i juli – ukene 28, 29 og 30
  • fra klokken 12.00 onsdag før skjærtorsdag
  • 5 dager i løpet av året (planleggingstid for personalet). Foreldre/foresatte vil få beskjed om hvilke dager dette er i forkant av hvert halvår.

§ 7. Plasstørrelse

Følgende plasstørrelser tilbys:
100 % plass (helårsplass)
80 % plass (fire dager pr. uke)
60 % plass (tre dager pr. uke)
50 % plass (hhv to og tre dager per uke)
40 % plass (to dager per uke) 

morgenplass (fem dager pr. uke) Kjøp av enkeltdager og ferieopphold.  

§ 8. Betaling

Kommunestyret fastsetter de til enhver gjeldende betalingssatser. Satsene vurderes en gang hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Det gis søskenmoderasjon på 30 %. Moderasjonen gis på rimeligste plass.

I tillegg betales det for mat, etter selvkostprinsippet.

Betaling skjer etterskuddsvis med forfall 20. i hver måned. Det betales for 11 måneder i året (juli er betalingsfri).

Ved sammenhengende fravær på grunn av sykdom utover en måned kan det søkes betalingsfritak. Dokumentasjon fra lege skal framlegges. Ferie utover betalingsfri måned gir ikke redusert foreldrebetaling.

Ved mislighold av 2 måneders betaling mister man plass i skolefritidsordningen. Barnets foreldre/foresatte vil bli gitt skriftlig varsel med dato for opphør.

§ 9. Opptak

Søknad om opptak skjer via elektronisk skjema på Råde kommunes hjemmeside, www.rade.kommune.no

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1.april, utover dette foretas det fortløpende opptak. Opptak foretas av virksomhetsleder. Etter opptaket har barnet plass i skolefritidsordningen til utgangen av 4. årstrinn eller til plassen sies opp. For elever fra 5.-7 årstrinn må det sendes egen søknad.

Opptaket regnes fra den 1. i hver måned 

§ 9-1 Prioritet ved opptak

Prioritet ved opptak innebærer at barnet går foran andre ved tildeling av plass.

Prioritert plass i SFO kan tildeles barn med særskilte behov på 1.-7.trinn som etter sakkyndig uttalelse kan ha utbytte av plass i SFO. Særskilte behov kan være

  • Fysiske funksjonsnedsettelser
  • Utviklingshemming
  • Språk- og talevansker
  • Atferdsvansker
  • Psykiske lidelser

Enhver funksjonsnedsettelse gir nødvendigvis ikke rett til prioritet ved opptak. Dokumentasjon fra sakkyndig instans må bekrefte at barnet har særlige behov. Den sakkyndige instansen må vurdere om funksjonsnedsettelsen og dens konsekvenser skaper et større behov for en plass i SFO enn for skolebarn ellers.

Sakkyndig instans er de faglige instanser og fagpersoner som har hatt med barnet å gjøre fra det ble født eller fra det tidspunkt funksjonsnedsettelsen ble oppdaget/diagnostisert. Dette kan for eksempel være skolehelsetjenesten og/eller pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Elever med særskilte behov kan ha rett til et tilbud i SFO, men utløser ikke nødvendigvis ekstra midler.

Vedtaksmyndigheten for inntak er tillagt rektor.

Dersom det søkes plasser for flere barn med særskilte behov enn det er økonomiske rammer til, avgjør rådmannen, etter innstilling fra rektor, hvem som skal få tilbud om plass.

§ 10. Skyss

Grunnskoleelevenes rett til fri offentlig skyss mellom skolen og hjemmet gjelder til vanlig ikke for skyss i forbindelse med SFO. Hvis skyss kan gjennomføres ved eksisterende skyssordninger og eleven kan framvise busskort utlevert via skolen, kan skyss dekkes inntil kl 17.

Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til skyss til og fra SFO. Retten omfatter ikke skyss i skoleferiene. Retten til skyss gjelder uavhengig av avstanden mellom hjem og SFO.

§ 11. Oppsigelse

Oppsigelsestid av plass i SFO er 1 måned, regnet fra den 1.i påfølgende måned. Oppsigelse av plass skjer skriftlig og sendes skolen. Ved oppsigelse etter 1.april vil foreldrebetalingen fortsette med fast månedlig beløp ut juni måned, unntatt ved flytting fra kommunen.

§ 12. Internkontroll

Internkontroll for skolefritidsordningen skal foreligge dokumentert som en del av skolens internkontrollsystem.