Individuelle sosiale tjenester

Formålet med individuelle sosiale tjenester er å bedre levekårene for vanskeligstilte samt bidra til sosial og økonomisk trygghet. Dette bidrar til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, fremmer overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

Følgende sosiale tjenester inngår i NAV-kontoret:

  • Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning
  • Økonomisk stønad
  • Forvaltning av personlig økonomi
  • Midlertidig botilbud
  • Individuell plan
  • Kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig støtte du kan få hvis du ikke kan dekke nødvendige utgifter selv. Det er bare ett søknadsskjema hvor du selv beskriver hva du ønsker å søke om økonomisk støtte til.

Søk om økonomisk sosialhjelp

Kontakt

NAV Råde
Telefon 55 55 33 33

Telefontid 08.00-15.00

Adresse

NAV Råde
Skråtorpveien 2A
1640 Råde