Hovedplan vann og avløp 2019-2029

Sikker vannforsyning og avløpshåndtering for begrensning av forurensning av sjø og vassdrag er svært viktig for ivaretakelse av menneskers helse, trivsel, sikkerhet og et godt miljø.

VA-tjenestene i Råde kommune betjener kommunens 2978 vann- og 2730 avløpsabbonenter gjennom å drifte og utvikle ledningsnett og pumpestasjoner for vann og avløp. 

Råde kommune ønsker med sine VA-anlegg å:

  • øke sikkerheten i vannforsyningen
  • sikre vannkvalitet til forbruker
  • minimere forurensingsutslipp
  • optimere transport av avløpsvann til renseanlegg
  • redusere risiko for oversvømmelser

Les mer i Hovedplan for vann og avløp 2019-2029 (kommer snart)

Hovedplan for vann og avløp 2019-2029

Hovedplan for vann og avløp 2019-2029 (PDF, 2 MB)

 Kommunestyrevedtak 06.12.2018: 18/1928 - Revidert Hovedplan vann og avløp 2019 - 2029
 

Kontakt

Lars-Erik Thoresen
Vann og avløp -ingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 40 40 17 81
Svein Thomas Marcussen
Vann og avløp -ingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 45 88 89 46