Bygge nær veien eller søke om ny avkjøring

Hvis du ønsker dispensasjon fra veglovens byggegrense (§§ 29 og 30) og avkjørselstillatelse i byggesaker (§ 40) må du søke om det. 

Søknad om dispensasjon fra byggegrense langs vei

Søknaden skal beskrive nåværende forhold og tiltaket det søkes tillatelse for.
Situasjonskart: 

 • Et situasjonskart i målestokk M 1:250 eller 1:500
 • Avstand mellom planlagt bygg (inkl. eventuelt takutstikk) og asfaltert veikant
 • Avstandene skal målsettes på kartet
 • Beskrivelse av tiltaket:
 • Hva som skal bygges/endres
 • Konsekvenser i forhold til veien (sikkerhet og driftseffektivitet)

Søknad om avkjørselstillatelse eller utvidelse av tillatelsen

Søknaden skal beskrive nåværende forhold og tiltaket det søkes tillatelse for.
Situasjonskart:

 • Et situasjonskart i M 1:250 eller 1:500
 • Skal vise avkjørselen med påtegnede frisiktlinjer fra avkjørselen og ut på kommunal vei:

Klikk for stort bilde

Frisiktlinjene viser på kartet sikten for en avkjørsel til en vei, etter kravene til en 30 km/t vei. 4m (L2) fra kant av kommunal vei skal det være mulig å se 20m i begge retninger langs veien. Det skal ikke være sikthinder over 50cm i høyde. Kravene finnes i Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming.

 • Siktlinjer og avstand fra vei i avkjørselen skal målsettes på kartet/planen
 • Beskrivelse avkjørselsforholdene, for eksempel:
 • Antall brukere/boenheter
 • Stigningsforhold
 • Bredde på avkjørsel
 • Snuplassmuligheter på egen grunn
 • Søknaden sendes til Råde kommune, Teknsik.
   

Kontakt

Tomas Homstvedt
Vei, vann og avløp -ingeniør
E-post
Mobil 470 34 520
Svein Thomas Marcussen
Vann og avløp -ingeniør
E-post
Mobil 458 88 946
Lars-Erik Thoresen
Vann og avløp -ingeniør
E-post
Mobil 404 01 781

Åpningstider

Virksomhet teknisk:
Åpent for publikum alle hverdager
kl. 10.00-14.00 (lunsj 11.00-11.30 da er døren låst)