Naturverdier og naturmangfold i Råde

Viktige naturverdier er til en stor del kartlagt og finnes tilgjengelig i Naturbase. Kjente forekomster av fremmede arter finnes i Artsobservasjoner og Naturbase.

Naturbase

Artsobservasjoner

Naturverdier