Tildelingskontoret og koordinerende enhet

Hva er tildelingskontoret og koordinerende enhet?

Tildelingskontoret er gir råd og veiledning, kartlegger behov for hjelp og fatter vedtak om individuelle tjenester og pårørendestøtte.

Koordinerende enhet behandler søknader om individuell plan, koordinator og barnekoordinator.

Kontaktinformasjon til tildelingskontoret

Søknaden sendes til tildelingskontoret:

Pleie og omsorg - søknadskjema (PDF, 774 kB)

Adresse Tildelingskontoret: 

Skoleveien 1-3, 1640 Råde (samme adresse som Helsehuset)
Kan også leveres i resepsjonen på Helsehuset eller Råde rådhus

Telefonnummer til tildelingskontoret:

916 92 399

Telefontid

09-14.30 på hverdager. Møter med saksbehandler må avtales på telefon.

Søknad om helse- og omsorgstjenester

På tildelingskontoret kan du søke om helse- og omsorgstjenester. I søknaden kan du skrive hva som er viktig for deg i den situasjonen du er i. Du kan også skrive hva som er dine behov og hva du mestrer selv. Tildelingskontoret vil vurdere behovene dine, og i samarbeid med deg vil vi komme fram til riktig tjeneste. 

Tjenester du kan få tildelt fra tildelingskontoret: 

 • Matombringing
 • Trygghetsalarm
 • Hjemmehjelp/praktisk bistand og opplæring
 • Dagavdeling
 • Dagtilbud for voksne funksjonshemmede
 • Hjemmesykepleie
 • BPA-brukerstyrt personlig assistanse
 • Avlastning i institusjon for eldre
 • Omsorgsbolig
 • Bolig med heldøgns omsorg
 • Korttidsopphold i sykehjem
 • Langtidsopphold i sykehjem
 • Samtaler med demenskoordinator eller kreftkoordinator
 • Tjenester fra psykisk helse og rus
 • Støttekontakter 
 • Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort)
 • Avlastning i tjenester for funksjonshemmede
 • Omsorgslønn