Politiske delegeringsreglementer

Delegeringsreglementene innholder generelle prinsipper for fordelig og delegering av myndigheter i Råde kommune. Formålet med prinsippene er å sikre en tydelig fordeling av makt og myndighet i kommunen, gi grunnlag for god virksomhetsstyring og internkontroll samt sikre en forsvarlig, rasjonell og effektiv forvaltning i kommunen. I tillegg forteller reglementet hvilken delegering av offentlig myndighet kommunen er gitt etter særlover, herunder plan- og bygningsloven.

Hovedformålet til delegeringsreglementene er at ansvar og myndighet er tydelig plassert. Det skal komme frem hva som er delegert, og eventuelt hva som ikke kan delegeres.

Delegeringsreglementene del 1 og del 2

Delegeringsreglementene er delt i to deler fordi dette gir en bedre struktur, og inndelingen i to deler er også naturlig fordi de omhandler ulike områder av regelverket.  

Delegeringsreglement del 1 (PDF, 2 MB)
Del 1 dreier seg om prinsipper for hvordan fullmakt og myndighet skal fordeles til formannskap, utvalg og til rådmannen. I tillegg er det et kapittel om delegering av myndighet etter særlover samt et kapittel om klagebehandling.

Delegeringsreglement del 2 (PDF, 2 MB)
Del 2 dreier seg om delegering av økonomiske og administrative fullmakter, samt rettslig representasjon.

Delegeringsreglementene ble vedtatt i kommunestyret 17.09.2020

Delegeringsreglementer - valgperioden 2019-2023