Forklaring av begreper i handlingsveilederen

Hva beskriver handlingsveilederne

Handlingsveilederne beskriver veien fra uro til handling som inneholder beskrivelse av hvordan ansatte skal gå frem og handle i de situasjoner hvor de opplever at ting ikke er helt greit. Handlingsveilederne beskriver i tillegg hvordan foresatte skal involveres, og inngå som del av samhandlingen til beste for barnet/ungdommen. Der finnes tydelige rutinebeskrivelser knyttet til hvordan man går videre med ulike involveringer og tiltak.

Undring

Med undring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål vedrørende foresatte/barns helse, trivsel eller livssituasjon. Det kan f. eks. være medisinske forhold, psykiske eller fysisk utvikling, samspill, sosiale forhold psykisk helse, foresattesamarbeid, psykososiale forhold, foresatte, rus.

Bekymringer kan oppstå fra egne observasjoner, fra foreldre, eller andre samarbeidspartene. 
Undring innebærer ingen antagelser eller konklusjoner på spørsmål. 

Konkretiser

Konkretiser - sett ord på bekymring. Faglige vurderinger som underbygger eller avkrefte en bekymring. Diskuter med leder eller kollega hvis nødvendig. 

Dele bekymring

Med "dele bekymringen" menes at den ansatte deler observasjoner, og inntrykk fra samtaler med andre. Andre kan være: foresatte, barnet/ungdommen, kolleger, barnehage/skole, og eventuelt hjelpinnstanser.

Avsluttes eller følges opp

Avklar undring/bekymring - vurdere om saken skal avsluttes eller følges opp.

Avslutt

Avslutt - beslutning om saken skal avsluttes eller følges opp med tiltak i oppfølgingsgruppe i nivå 1, 2 eller 3.