Handlingsveileder BTI - Barnevern

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvillkår.   

Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt

Meld saken direkte til barneverntjenesten. 

Nivå 3.0: Undring

Fra egen undring til å dele denne med foreldrene og sammen vurdere om det er behov for ekstra oppfølging og innsats

 

Nivå 3.1: Fra bekymring til tiltak

Tiltak i egen tjeneste, «internt arbeid» i samarbeid med bruker

 

Nivå 3.2: Tverrfaglig innsats

Andre samarbeidspartnere kommer inn. Det avholdes samarbeidsmøter og det evalueres fortløpende.

 

Nivå 3.3: Omfattende tverrfaglig samarbeid

Mer komplekst samarbeid mellom flere tjenester og brukeren (tverretatlig samarbeid der tjenestene jobber parallelt og samtidig arbeid mellom flere tjenester).