Forslag til detaljreguleringsplan for Saltnesveien 232 - Plan ID 3017 2019 01 -Til 1.gangs høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan - og bygningslovens § 12-10 legges detaljregulering for Saltnesveien 252 A og B ut til høring og offentlig ettersyn. Planforslaget med vedlegg finner du lengre ned på siden. Har du merknader til planforslaget kan disse sendes til Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde eller på e-post til post@rade.kommune.no innen 24.08.2020.

Planområdet ligger på østsiden av Saltnesveien mellom Spetalen og Saltnesveien, i et område med blanding av bolighus og fritidsboliger, ca. 1 km fra Saltnes barneskole.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en forsiktig fortetting med boligbebyggelse på eksisterende fritidseiendom, gnr. 93 bnr. 197, med tilhørende adkomst. Planforslaget legger til rette for maksimalt 3 boenheter, en enebolig og en tomannsbolig, samt adkomst fra Liljeveien over kommunal grunn, med vendehammer for renovasjonsbil.

Her finner du saksfremlegg med vedtak (PDF, 479 kB) og plandokumentene med vedlegg: Plankart (PDF, 994 kB), planbestemmelser (PDF, 614 kB), planbeskrivelse (PDF, 2 MB), ROS eksisterende situasjon (PDF, 467 kB), ROS som følge av planen (PDF, 468 kB)

Kontakt

Siv-Thuva Jansson
Plan- og miljørådgiver teknisk
E-post
Telefon 943 18 493