Vannmålere

I alle nybygg og eksisterende bygninger, som blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, skal det installeres vannmåler. Måleren eies av Råde kommune. 

Årsgebyret for vann og avløp skal betales etter målt forbruk. Administrasjonen kan likevel i spesielle tilfeller tillate eller kreve betaling etter stipulert forbruk.

Kommunal forskrift om vann- og avløpsgebyr i Råde kommune (PDF, 871 kB)
Se punkt 10. Bestemmelser for bruk av vannmålere

Slik leser du av

Kort for vannmåleravlesning blir sendt til abonnentene i slutten av november hvert år. På kortet finner du informasjonen du trenger for å kunne melde inn målerstanden.

Husk at det er 5 siffer – inklusive nuller – som skal leses av. Det siste hvite tallet på sort bunn skal ikke oppgis i målerstanden.

• registrere på nett: Vannmåleravlesning 
• registrering på telefon: 21952947 
• registrering på svarslipp som sendes i posten, porto er betalt

Frist

Fristen for å lese av og melde inn vannmålerstanden er 15. desember.

Slik skaffer du deg vannmåler

Alle innbyggere som er tilknyttet offentlig vann og avløp må installere vannmåler. Kontakt godkjent rørlegger eller kontakt personen på høyre side, for mer informasjon. 

Installasjon av vannmåler- for bransjen

Bransjeside for rørleggere og entreprenører

Hva koster det?

Pris for installering av vannmåler vil variere. Ta kontakt med godkjent rørlegger for pristilbud. Vannmåleren eies av kommune.

Hva betyr utette kraner og ventiler?

Når det ikke brukes vann i huset, skal telleverket på vannmåleren stå stille. Dersom en av de små viserne på måleren fortsatt beveger seg, har du en lekkasje på det interne nettet.

Et rennende vannklosett vil kunne bety ekstra utgifter på flere tusen kroner i året til vann- og/eller avløpsgebyrer (jfr. tabell). Lekkasje kan også befinne seg på andre deler av røranlegget, uten å være synlig.

Vi oppfordrer alle å sjekke om det er lekkasjer i rør eller installasjoner.

For å finne ut av dette; steng alle tappesteder og kontroller om vannmåleren fortsatt viser forbruk. Selv små lekkasjer kan over tid medføre store kostnader.

Slik kan du teste om du har lekkasje i WC: Hvis du ser bevegelse vannoverflaten eller du hører at toalettet ”suser” har du lekkasje.

Huseiers ansvar

Vannforbruk gjennom måler som skyldes lekkasje på privat sanitæranlegg, er huseiers ansvar og må utbedres for eiers regning. Ved mistanke om lekkasje på sanitæranlegget bør rørleggerfirma kontaktes.

Kontakt

Shabana Malik
Konsulent - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Telefon 47 46 51 44