Eldrerådet

Eldrerådet i Råde kommune har som mål å være synlige ovenfor Råde kommunes innbyggere. De skal være de eldres talerør i saker som omhandler disse.

Eldrerådet har 5 medlemmer med varamedlemmer, valgt for 4 år av gangen av kommunestyret. Pensjonistforeningen v/Rygge flystasjon foreslår ett av medlemmene.

Oppgaver og ansvar:

 • I samsvar med lov om kommunale eldreråd er oppgavene som følger:
 • Eldreråd er et rådgivende organ for kommunen. Alle saksdokumenter skal legges
 • fram for rådet i god tid før kommunestyret skal behandle sakene.
 • Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levevilkår for eldre.
 • Eldrerådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen.
 • Protokollen fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til de kommunale organ
 • som tar endelig beslutning i saken.
 • Eldrerådet skal hvert år utarbeide årsmelding. Meldingen skal legges fram for
 • kommunestyret.'

Uttalerett

Eldrerådet har uttalerett i følgende saker som skal behandles av faste
utvalg, formannskap og kommunestyre:

 • Årsbudsjett/økonomiplaner
 • Kommuneplaner
 • Boligprogram og samferdselssaker som berører eldre
 • Kulturelle og andre kommunale tiltak som gjelder eldre

Møteplan og eldrerådets medlemmer og varamedlemmer