Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

I samsvar med lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne skal rådet medvirke i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet oppnevnes av kommunestyret, som også oppnevner nestleder. Rådet selv oppnevner leder blant brukerorganisasjonene. Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer med varamedlemmer rådet skal ha.

Rådet medvirker i arbeidet med følgende saker:

 • Tilgjengelighet
 • Universell utforming
 • Tjenester og arbeidet mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne
 • Arbeidsmarked og inkluderende arbeidsliv
 • Innbyggermedvirkning
 • Kompetanseheving
 • Informasjon og synliggjøring.

Rådet kan også selv ta opp saker.
Rådet skal sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevnes perspektiv ivaretas i planarbeid, partnerskap og når kommunen bidrar i den regionale utviklingen. 

Uttalerett

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, har uttalerett i følgende saker som skal behandles av faste
utvalg, formannskap og kommunestyre:

 • Årsbudsjett/økonomiplaner
 • Kommuneplaner
 • Alle saker som gjelder forholdet mellom kommunen og kommunens
  funksjonshemmede innbyggere.

Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse

Denne veilederen er utarbeidet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet.

Rådets medlemmer og varamedlemmer 2023-2027 

Møteplan 2024