Står du i manntallet?

Valglogo med riksvåenet og ordet Valg i gullfarge - Klikk for stort bilde

For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyret og fylkestinget, må du stå i manntallet. Manntallet i Råde kommune blir lagt ut til offentlig ettersyn 12. juli på rådhuset, og vil ligge ute fram til valgdagen 11. september.

Hvem er innført i manntallet?

Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt pr. 30. juni 2023. Følgende personer har stemmerett:

  • Norske statsborgere som
    • vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som ikke har mistet stemmeretten etter Grunnlovens § 53 og som
    • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.
  • Statsborgere i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30.juni i valgåret.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. Når det gjelder botid for utenlandske statsborgere er det et krav at denne er registrert sammenhengende de tre siste årene.

Har du nylig flyttet til kommunen ?

Har du nylig flyttet til kommunen og folkeregistermyndigheten har mottatt din flyttemelding innen 30. juni, skal du stå i tilflyttingskommunens manntall. Ble melding om flytting mottatt etter denne datoen, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan velge om du vil stemme der på valgdagen eller avgi forhåndsstemme.

Bor du i utlandet?

Bor du i utlandet, men har vært folkeregisterført som bosatt i Norge i løpet av de siste ti årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Hvis du ikke har vært registrert som bosatt i Norge de siste ti årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet. Informasjon og søknadsskjema finner du på www.valg.no eller henvend deg til kommunen.

Står du ikke i manntallslistene?

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut på grunn av feil i listene, kan du klage til valgstyret i kommunen. Klagen skal være skriftlig og begrunnet.

Sametingsmanntallet

Sametingsmanntallet legges ut til offentlig ettersyn hvert valgår. Dette vil ligge ute fra 12.juli til valgdagen 11.september. Krav om retting sendes skriftlig til Sametinget. Informasjon finnes på www.sametinget.no

Manntallet ligger ute til offentlig ettersyn

Manntallet for Råde kommune og Sametingsmanntallet legges ut i servicetorget, Råde rådhus i Karlshus sentrum 12.juli.

Valgstyrets adresse:

Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde