Klage på eiendomsskattetaksten

Hvis du mener taksten din er feil, kan du klage på taksten.

Klagefristen er 6 uker etter at skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn. Disse legges ut i slutten av februar hvert år.

Klagefristen for 2024 er 10.04.2024.

Hvordan klage på taksten?

  • Klagen må være skriftlig og sendes til Råde kommune innen 6 uker etter at skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn
  • Klagen må være saklig begrunnet på grunnlag av feil i takst på egen eiendom.
  • Forholdene det klages på bør konkretiseres og dokumenteres så godt som mulig i klagen.

Slik sender du klagen  

Skjema for å sende inn klage er nå fjernet, da siste frist for å sende inn klage var 10.04.24.

Klagen kan også sendes per post: 
Råde kommune
Skråtorpveien 2 A
1640 RÅDE

Hvordan behandles klagen?

Klagebehandlingen starten når fristen for å klage er gått ut, og behandles av sakkyndig nemnd.

Hvis sakkyndig nemnd gir deg medhold, får du en ny takst. Hvis du får delvis medhold eller ikke medhold, går klagen videre til klagenemnda.

Klagenemnda kan gi deg medhold, delvis medhold eller ikke medhold. Taksten på eiendommen din vil endres/opprettholdes i henhold til deres vedtak. Klagenemnda vil under sin behandling befare eiendommen på nytt dersom de finner det nødvendig. Du vil da få anledning til å være til stede. Hovedoppgavene til klagenemnda er å behandle klager som ikke har fått medhold i sakkyndig nemnd.

Klagenemnds vedtak er endelig, og kan bare overprøves ved domstolsbehandling.

Husk å betale faktura ved klage

Fakturaen på eiendomsskatt må betales, selv om du har klagd på taksten. Hvis du får medhold i klagen, vil du få tilbakebetalt det som er betalt for mye.

Hvordan det beregnes renter ved for sen betaling eller tilbakebetaling av skatt, finner du i forskrift om rentegodtgjørelse når eigedomsskatt vert innbetalt eller betalt attende.

Forskrift om rentegodtgjersle