Nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

Du kan søke om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatten, ihht. eigedomsskattelova § 28.

Eiendomsskatt kan nedsettes helt eller delvis eller ettergis, dersom det har oppstått spesielle forhold som vil gjøre det svært urimelig å innkreve eiendomsskatten, jf eiendomsskatteloven § 28:

"Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet."

I praksis må skattyteren f.eks. ha fått redusert inntekt pga sykdom, ulykke eller lignende og samtidig ikke ha formue som eiendomsskatten kan betales med, eller det kan være at eiendommen er ødelagt av brann eller naturkatastrofe.

Hvordan behandles søknaden?

Det foretas en individuell og konkret vurdering av ditt behov for nedsettelse eller ettergivelse. Følgende faktorer kan tas med i vurderingen: inntekter, bankinnskudd, aksjer/fond, andre eiendommer, annen formue, gjeld, andre eiere og eiendommens verdi.

Skatten kan nedsettes eller ettergis helt eller delvis. Du har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Formannskapet behandler eventuelle søknader.

Vilkåret for nedsettelse eller ettergivelse er at innkrevingen av eiendomsskatten vil virke "særs urimelig". Dette er et strengt vilkår og er bare aktuelt rent unntaksvis.

Søknadens varighet

Søknad om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt gjelder for 1 år om gangen. 

Hvordan søker du?

Benytt søknadsskjema for nedsettelse-ettergivelse (PDF, 274 kB), og send søknaden til Råde kommune.
Vedleggene som er listet opp må vedlegges søknaden.

Slik sender du søknaden  

Per e-post:
postmottak@rade.kommune.no

Per post:
Råde kommune
Skråtorpveien 2 A
1640 RÅDE