Barnehage- søknad om reduksjon av foreldrebetaling

Reduksjon i foreldrebetalingen.

Husholdninger med samlet inntekt som er lavere enn en statlig sats 592 167,- skal betale maks seks prosent av skattepliktig person og kapitalinntekt.

Gratis kjernetid i barnehagen.

Gratis kjernetid betyr at 20 timer av oppholdet i barnehagen er gratis. Fra og med 1. august 2021 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 583 650,- kroner pr. år. Dette gjelder for 2, 3, 4 og 5 åringer og barn med utsatt skolestart. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med deltidsplass med rett på fritak, har krav på fritak på 20 timer uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis.

Utregningsgrunnlag

Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og den nasjonale ordningen med gratis kjernetid.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistret.

Når skal en søke om reduksjon?

Søk gjerne reduksjon i foreldrebetaling når du takker ja til barnehageplass. Det er mulig å søke på begge overnevnte ordninger.

Søknadsfrist fortløpende

Du søker på elektronisk skjema som ligger på kommunens nettsider. Skjema benyttes både for kommunale/ikke-kommunale barnehager.  Det er mulig å be om hjelp til denne prosessen i barnehagen der du har fått plass til barnet. Man kan søke om redusert foreldrebetaling i løpet av barnehageåret, vedtaket blir gjeldende måneden etter søknaden er sendt. Vedtaket om redusert foreldrebetaling gjelder for et barnehageår av gangen. 

Vilkår 

For å få redusert pris på grunn av lav inntekt må du:

  • Sende søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.  Bruk elektroniske skjema. Skjema benyttes både for kommunal/ikke-kommunal barnehage. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknaden. 
  • Legge ved kopi av siste selvangivelse eller annen dokumentasjon på inntekt. Annen dokumentasjon på inntekt kan være aktuell dersom husholdningens inntekt er vesentlig og varig endret. Med dette menes store inntektstap som følge av langtids arbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende. I slike tilfeller kan det søkes ved å legge fram annen dokumentasjon for inntekt.

All dokumentasjon av inntekt må være mottatt før saksbehandlingen begynner.

Søknadsfrist 1. juni. Ved start i løpet av året sendes søknad fortløpende. Søknadskjema