Fremskutt eller utsatt skolestart

Utsatt skolestart 

Dersom du mener barnet ditt har behov for ett ekstra utviklingsår før skolestart må du søke om dette. Utsatt skolestart er hjemlet i opplæringsloven § 2-1.  

For at skolestarten skal utsettes må en sakkyndig fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) vurdere dette. Dersom det i vurderingen er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen har barnet en rett til å utsette skolestarten med et år dersom foreldrene ønsker det. 

Dersom barnet får utsatt skolestart anbefales det å søke om barnehageplass. 

Tidlig/Fremskutt skolestart 

Dersom du mener barnet ditt kan begynne på skolen ett år tidligere enn normal ordning, er dette mulig dersom barnet har fylt 5 år innen 1. april i det aktuelle året. 

Framskutt skolestart er hjemlet i opplæringsloven § 2-1. PPT må vurdere og tilrå dette dersom barnet skal begynne et år for tidlig på skolen. 

Generelt er det i dag vanskelig å få framskutt skolestart. Dette fordi barna nå starter på skolen ved 6 år, og det er mye modning som skjer i løpet av et år hos et førskolebarn. På skolen er det mye barnet skal klare alene. Barnet selv må være motivert for skolearbeid og skal på alle utviklingsområder ligge på høyde med de andre barna i klassen. Det er ikke nok begrunnelse for framskutt skolestart at lekekamerater skal begynne på skolen. 

Det er viktig at det er barnets beste som står i sentrum, men det er ikke alltid lett å vite hva som er det beste for barnet. Dersom foreldrene er i tvil om de bør søke eller ikke, er det fullt mulig å ta en uforpliktende kontakt med PPT for en drøfting. 

PPT gir sin sakkyndige vurdering på grunnlag av: 

  1. En pedagogisk rapport som barnehagen må skrive. 
  2. Samtaler med foreldrene 
  3. Samtaler med barnehagens personale 
  4. Samtaler med barnet 
  5. Observasjon i barnehagen 
  6. Evnetest 

«Retten til framskutt skolestart er knyttet til at barnet har oppnådd en modning sosialt, kognitivt og motorisk slik at det minst er på nivå med seksåringene.» 

PP-tjenestens retningslinjer 

PPT vurderer barnets helhetlige modning. Dette innebærer også barnets emosjonelle reaksjoner. 

Det er viktig for foreldrene å vite at enkelte barn kan oppleve en testsituasjon på PPT som en presset situasjon. Det er mye et barn skal svare på og gjøre under testingen. Noen av oppgavene skal også gjøres innenfor visse tidsfrister. Foreldrene bør derfor vurdere om barnet er i stand til å klare en slik situasjon. 

PPT skriver en sakkyndig vurdering når aktuell informasjon er innhentet. Denne sakkyndige vurderingen sendes til pedagogisk rådgiver og til foreldrene med kopi til barnehagen. 

Pedagogisk rådgiver sender deretter sitt svar til foreldrene. Dersom foreldrene ønsker å anke saken, må dette gjøres innen tre uker etter at svaret er mottatt. En eventuell klage vil bli videresendt til Fylkesmannen i Østfold for endelig behandling der. 


Søknad om utsatt eller fremskutt skolestart

Du skriver ut søknaden og leverer/sender den til: 
Råde kommune
v/ kommunalsjef oppvekst og levekår
Skråtorpveien 2a
1640 Råde 
Merk: Utsatt/Framskutt skolestart

Søknaden sendes deretter videre til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for sakkyndig vurdering. Enkeltvedtaket fattes av Råde kommune kommunalsjef oppvekst og levekår i tråd med den sakkyndige vurderingen fra PPT.