Råde kommune har blitt regodkjent som trafikksikker kommune!

Råde kommune fikk 3. mai besøk av Trygg trafikk som kunne gratulere kommunen med tre nye år som trafikksikker kommune. Alle kommunens virksomheter har vært involvert i arbeidet med å bedre trafikksikkerheten i Råde. 

Foto: representanter fra Trygg trafikk, ordfører, kommunedirektør mfl. stående utenfor rådhuset - Klikk for stort bilde Amalie Klevås Håkonsen

Trafikksikker kommune

Råde kommune ble godkjent som trafikksikker kommune i 2019 og er nå regodkjent for tre nye år. Før godkjenningen er det blitt jobbet målrettet og helhetlig med trafikksikkerhet i virksomhetene og blant befolkningen i Råde. Trygg trafikk har utarbeidet en rekke kriterier som kommunen må oppfylle for å bli godkjent som trafikksikker kommune. Kriteriene stiller krav til dokumentasjon fra de ulike virksomhetene i kommunen, for eksempel skolene og barnehagene.

Foto: Ordfører og representant fra Trygg trafikk - Klikk for stort bilde Amalie Klevås Håkonsen

Hva er trafikksikkerhet?

Trafikksikkerhet betyr at du skal kunne bevege deg trygt i nærmiljøet uavhengig av alder og funksjonsnivå uansett om du er fotgjenger, syklist eller bilist. Ved å legge til rette for bedre løsninger for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk vil vi kunne bidra til økt trafikksikkerhet, mindre privatbilisme og være et bidrag for å nå FN’s bærekraftsmål for bedre helse og miljø.  

De siste årene har vi gjort mye for å bedre trafikksikkerheten i Råde. Dette er noen ting som er blitt jobbet med i anledning regodkjenning som trafikksikker kommune:

  • Markert refleksens dag ved utdeling av refleks 20. oktober
  • Trafikksikkerhet er et tema på Huset for å informere barn og unge
  • På helsestasjonen jobbes det med trygg sikring av barnet i mors mage i bil, sikring av baby og barn i bil, hvordan bevege seg i trafikken med barnevogn, bruke refleks og hjelm og å være trafikksikreforbilder som foreldre.
  • Barnehagene har hatt besøk av Trygg trafikk som har kommet for å hjelpe foreldre med å sjekke om de har sikret barna godt nok i bilen.
Foto: marsipankake med påskriften "gratulerer med resertifiseringen" - Klikk for stort bilde Amalie Klevås Håkonsen

 

Kommunens ansvar

Kommunen har et stort ansvar for forvaltningen av kommunale veier. Dette innebærer investeringer, drift og vedlikehold av det kommunale veinettet. I henhold til plan- og bygningsloven og folkehelseloven har kommunen også et ansvar for å forebygge skader og ulykker lokalt. For å forhindre skader og ulykker må kommunen innføre trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier.

Trafikksikkerhetsplanen bygger på Visjon Råde 2037, som sier at Råde skal være en foregangskommune for gode oppvekstforhold. For å få gode oppvekstforhold er det viktig at trafikksikkerhet tas på alvor. Kommunen må jobbe med målrettede tiltak for å sikre trygge og gode veier for barn og unge. I tillegg har planen fokus på sammenhengen mellom trafikksikkerhet og folkehelsetiltak.

Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet som en temaplan, det vil si at den er utarbeidet for et avgrenset tema. En temaplan er ikke bundet av krav om planarbeid etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2037 vil danne grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet Råde kommune.

Denne temaplanen består av to hoveddeler:

1. Temaplan for trafikksikkerhet i Råde kommune 2019-2037

2. Handlingsplan for trafikksikkerhet i Råde kommune 2023-2024

Temaplanen inneholder en langsiktig strategidel som rulleres hvert fjerde år, og en handlingsdel som rulleres årlig. Handlingsdelen inneholder både fysiske og holdningsskapende tiltak og er direkte koblet mot handlingsprogram og budsjett.