Store ekstrainntekter på slutten av året ga Råde kommune et godt resultat i 2022

Råde kommune endte opp med et positivt resultat på 29,5 millioner kroner i 2022. Netto driftsresultat, som omfatter alle kommunens driftsinntekter og -utgifter, ble 29,1 mill. kroner, tilsvarende 3,98% av «sum driftsinntekter». Høye ekstraordinære inntekter på slutten av året på 33,4 mill. i form av skatteinntekter, inntektsutjevning, kompensasjon for korona og integreringstilskudd, snudde resultatet fra en negativ prognose til et overskudd.

Kommunedirektør Inger Skarpholt Fjeld da økonomiplanen ble presentert i november. Budsjettet for 2022 endte med et positivt resultat.  - Klikk for stort bildeKommunedirektør Inger Skarpholt Fjeld da økonomiplanen ble presentert i november. Regnskapet for 2022 endte med et positivt resultat.

Råde kommune har i flere år arbeidet systematisk og tverrfaglig på alle nivåer for å ha god økonomistyring. Det er gjort nødvendige prioriteringer for å sikre at innbyggerne får gode tjenester, samtidig som kommunens driftsutgifter på sikt ikke overstiger inntektene. Dette arbeidet har begynt å gi resultater og må videreføres de neste årene slik at kommunens regnskap kan gå i balanse uten ekstraordinære inntekter.

Kommunen får flere og komplekse oppgaver

Kommunen har levert gode tjenester til sine innbyggere gjennom året. Kommunen får flere og mer komplekse oppgaver som framover vil kreve økte ressurser. Dette er en stor utfordring både økonomisk og faglig og vi merker dette mest innen helse- og omsorgstjenestene, ressurskrevende tjenester og oppvekstfeltet.

Må tenke nytt

Årene som kommer krever at vi i Råde er i stand til å tenke nytt om hvordan vi planlegger, utvikler og løser våre oppgaver. Samhandling og samskaping vil sammen med god økonomistyring være avgjørende i dette arbeidet.

I tillegg må vi hele tiden se etter nye og mer effektive måter å løse kommunens oppgaver på.  Bruk av digital teknologi og digitale hjelpemidler på alle områder er svært viktig i dette arbeidet.  Sammen med innbyggerne skal vi videreutvikle kommunens tjenester med fokus på hva vi kan skape sammen.

Kommunedirektøren er fornøyd med resultatet og takker alle ansatte som hver dag jobber for at Råde kommune skal være et godt sted å leve og bo. Hun vil også takke folkevalgte og tillitsvalgte for et godt og konstruktivt samarbeidet i året som er gått. «Snakker vi sammen… skaper vi sammen…»